Wednesday, April 4, 2012

ဖတ္စရာ မွတ္စရာ (၁၉)


ၿဂိဳဟ္နတ္ ကုိးကြယ္မႈ 

ၿဂိဳဟ္နတ္ ကုိးကြယ္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ အိႏိၵယမွပင္ ေရာက္ရွိလာခဲ့သည္။ 
ထုိၿဂိဳဟ္နတ္ ကုိးကြယ္မႈ၏ ျဖစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသမွာ အိႏိၵယႏုိင္ငံ မဟုတ္ေပ။ 
ကမၻာ့အေစာဆုံး ၿဂိဳဟ္ကုိးကြယ္မႈကုိ ေဗဗီလုန္နီးယားေခတ္မွ စ၍ ေတြ႕ရွိရသည္။

အနည္းငယ္ ရွင္းပါဦးမည္။
မက္ဆုိပုိေတမီးယားေဒသတြင္ 
အေျခခ်ေနၾကေသာ ဆူမာရီယန္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ 
အခ်င္းခ်င္း စစ္ၿပိဳင္တုိက္ခုိက္ၾကေသာေၾကာင့္ ဘီစီ ၃၀၀၀-ခန္႔မွ ေနာက္ပုိင္းတြင္ 
တျဖည္းျဖည္း တိမ္ေကာလာခဲ့သည္။

ထုိ႔ေနာက္ မက္ဆုိပုိေတမီးယားေဒသသည္ 
ဆီးမုိက္အႏြယ္၀င္ ေမာရိတလူမ်ိဳးတုိ႔၏ လက္ေအာက္သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ 
ထုိလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေဗဗီလုန္နီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ တည္ေဆာက္ခဲ့ၾက၏။ 
ယင္းၿမိဳ႕ေတာ္ကုိ အစြဲျပဳ၍ ေဗဗီလုန္နီးယားလူမ်ိဳးဟူ၍ ေခၚတြင္လာၾကသည္။

ေဗဗီလုန္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ 
ဆူမာရီယန္ ယဥ္ေက်းမႈမွ နတ္မ်ားကုိ ဆက္လက္ ကုိးကြယ္ၾကသည္။ 
ထုိလူမ်ိဳးတုိ႔သည္ ေကာင္းကင္မွ ၿဂိဳဟ္အေနအထားတုိ႔ကုိ
ၾကည့္၍ အနာဂတ္ကုိ ေဟာေျပာၾကသည္။ 

ေကာင္းကင္ရွိ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ ေသာၾကာ၊ စေန 
ဟူေသာ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၅-လုံးတုိ႔သည္ လူသားတုိ႔၏ 
အနာဂတ္ ကံၾကမၼာကုိ လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္ဟု ယူဆခဲ့ၾကသည္။ 
ထုိ႔ေၾကာင့္ ၿဂဳိဟ္ႀကီး ၅-လုံးကုိ 
ဘုရားႀကီး ၅-ဆူအျဖစ္ သတ္မွတ္၍ ပူေဇာ္ကုိးကြယ္ခဲ့ၾကသည္။

ကမၻာ့လူသားတုိ႔ သုံးစြဲေနေသာ ေန႔အမည္မ်ားမွာ 
၎တုိ႔၏ အယူအဆမွပင္ ေပါက္ဖြားခဲ့ေပသည္။

ေဖာ္ျပပါ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၅-လုံးထဲသုိ႔ 
ေနႏွင့္လ ႏွစ္ပါးကုိ ေပါင္းထည့္ေသာအခါ ခုနစ္ပါး ျဖစ္လာသည္။ 
ထုိခုနစ္ပါးကုိ ရွိခုိးပူေဇာ္ေသာ အေလ့အထသည္ 
ဆီးရီးယားသုိ႔ ကူးေရာက္သြားေသာအခါ တစ္ေန႔လွ်င္ ဘုရားတစ္ဆူက်စီ 
ကုိးကြယ္ေသာ ဓေလ့တစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာသည္။

ထုိဘုရား ခုနစ္ဆူကုိ ရွိခုိးရာတြင္ ၇-ရက္ေစ့တုိင္း တစ္ပတ္လည္သျဖင့္ 
ေနာင္အခါတြင္ ၿဂိဳဟ္နတ္အမည္မ်ားသည္ပင္ ေန႔နာမည္မ်ား ျဖစ္လာသည္။ 
ေနနတ္ဘုရားအား ပူေဇာ္သည့္ေန႔ကုိ ေနေန႔ (တနဂၤေႏြေန႔)၊ 
လ နတ္ဘုရားအား ပူေဇာ္သည့္ ေန႔ကုိ လ ေန႔ (တနလၤာေန႔) 
စသည္ျဖင့္ အသီးသီး ေခၚေ၀ၚခဲ့ၾကသည္။

ဤအယူအဆသည္ အိႏိၵယသုိ႔ ေရာက္ရွိျပန္႔ပြားလာ၏။ 
အိႏိၵယသုိ႔ ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၿဂိဳဟ္တုိ႔၏ ဣဒိၶပါဒ္ကုိ ျမႇင့္တင္ထားၾကၿပီ။ 
ၿဂိဳဟ္နတ္တုိ႔ကုိ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာ၌ ေနရာခ်ထား၍ အပုိုိင္စား ေပးထားၾကသည္။ စိတ္ကူးယဥ္ျဖစ္စဥ္တုိ႔ကုိ တီထြင္ထားၾကသည္။

အိႏိၵယက ျပဳျပင္ထုတ္လုပ္လုိက္ေသာ ၿဂိဳဟ္နတ္မ်ားမွာ ၉-ခုမွ် ရွိသည္။ 
တနဂၤေႏြၿဂိဳဟ္၊ တနလၤာ၊ အဂၤါ၊ ဗုဒၶဟူး၊ ၾကာသပေတး၊ 
ေသာၾကာ၊ စေန၊ ရာဟု၊ ကိတ္ၿဂိဳဟ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။ 
ထုိအထဲတြင္ ကိတ္ၿဂိဳဟ္ဆုိသည္မွာ 
အတိတ္စြဲ နိမိတ္စြဲလကၡဏာကုိ ေခၚဆုိထားေသာ အမည္ျဖစ္သည္။ 

ယင္းကိတ္မွာ ၃-မ်ိဳးျပား၏။ 
(၁) ေျမျပင္ကိတ္
ေျမေပၚမွာ အခုိးအလွ်ံ ထြက္ျခင္း၊ အေရာင္အ၀ါ ျပျခင္းစသည္ကုိ ေခၚသည္။
(၂) အႏၲရကိတ္
ၿမိဳ႔ျပ ဂူေက်ာင္း စုလစ္မြန္းခြၽန္ သစ္ပင္တုိ႔မွ ျဖစ္ေသာ နိမိတ္ကုိ ေခၚသည္။
(၃) ေကာင္းကင္ကိတ္
ေကာင္းကင္မွ ဥကၠာက်ျခင္း၊ လၾကတ္ျခင္း၊ 
တိမ္တံခြန္၊ ၾကယ္တံခြန္ စေသာ နိမိတ္တုိ႔ကုိ ေခၚသည္။

ထုိအတိတ္ နိမိတ္တုိ႔ကလည္း လူသားတုိ႔၏ ဘ၀ၾကမၼာ အေျပာင္းအလဲကုိ 
ျဖစ္ေစတတ္သည္ဟု ယုံၾကည္ ထင္မွတ္ၾကသည္။ 
လူတုိ႔သည္ ၿဂိဳဟ္နတ္မ်ား ခ်စ္ခင္ေစရန္အတြက္ 
ၿဂိဳဟ္နတ္ ၉-ဦးကုိ ပူေဇာ္ၾကသည္။

ထုိၿဂိဳဟ္ႀကီး ၉-လုံးကုိ ပူေဇာ္ေသာ ဓေလ့သည္ 
အိႏိၵယမွ တစ္ဆင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ 
ျမန္္မာတုိ႔၏ ၿဂိဳဟ္ႀကီး ၉-လုံး ပူေဇာ္ပြဲတြင္ 
ဘုရားႏွင့္ ရဟႏၲာ ၈-ပါးတုိ႔ကုိ ပူးတြဲထည့္သြင္းထားၾက၏။ 
ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ လုိက္ဖက္ေစရန္ ဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာတုိ႔က ကုိးဆူဆြမ္းကပ္ ဟုလည္း ေခၚၾကသည္။ 
အခ်ိဳ႕က ၿဂိဳဟ္စာေကြၽးပြဲ ဟုလည္းေခၚၾကသည္။ 

ဤဘုရားကုိးဆူ ဆြမ္းကပ္ဓေလ့မွာ ျမန္မာတုိ႔က တီထြင္ထားျခင္း မဟုတ္။ 
ထုိင္းႏုိင္ငံ ဇင္းမယ္မွ တစ္ဆင့္ ကူးျပန္႔လာသည္ဟု ဆု္ိေလသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ အခ်ိဳ႕ဘုရား ပုထုိးမ်ားတြင္ 
ဘုရားႏွင့္ တြဲ၍လည္းေကာင္း၊ ဘုရား၀င္းအတြင္း၌လည္းေကာင္း 
ၿဂိဳဟ္႐ုပ္ ၿဂိဳဟ္တုိင္မ်ားကုိ ျပဳလုပ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ 
တစ္ခ်ိန္ကဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဂုဏ္ေဆာင္ျဖစ္ေသာ 
ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ႀကီး ေျခေတာ္ရင္းမွာပင္ 
ၿဂိဳဟ္႐ုပ္ႀကီးမ်ားကုိ တည္ထားခဲ့ၾကဖူးသည္။ 
ဗုဒၶဘာသာကုိ အက်ည္းတန္ေစေသာ သ႐ုပ္ျပ ျမင္ကြင္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေပသည္။

ေကာင္းကင္ရွိ ၿဂိဳဟ္မ်ားသည္ 
လူ႕ကမၻာႏွင့္ လူသားတုိ႔အား 
အဆုိးအေကာင္းကုိ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္သေလာဟူေသာ ပုစၦာကုိ 
ယေန႔ သိပံၸပညာရွင္တုိ႔ ေလ့လာေနၾကဆဲ ျဖစ္ေပသည္။

ေရွးေခတ္က ခံယူခဲ့ေသာ ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အယူအဆမ်ားမွာ 
အႏုမာနအားျဖင့္ ရမ္းဆကုိးကြယ္ျခင္းမွ်သာ ျဖစ္ေပသည္။ 
ၿဂိဳဟ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားမွာလည္း 
စိတ္ အေတြးျဖင့္ ေမြးထုတ္ထားေသာ ဒ႑ာရီသ႐ုပ္မ်ားသာ ျဖစ္ေလသည္။

ေရစႀကိဳ အရွင္ဧသိက၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ ၁၂၃၊ ၁၂၅