Friday, November 18, 2011

အတိတ္ နိမိတ္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အတိတ္နိမိတ္စသည္ ယုံၾကည္မႈလည္း မ်ားလွသည္။ 
ယုံၾကည္စရာ ျပဳလုပ္ထားေသာ အရာမ်ားလည္း မ်ားျပားလွ၏။ 
အတိတ္ေဟာ နိမိတ္ေဟာက်မ္းမ်ားကုိ ၾကည့္လွ်င္ 
သဘာ၀ေလာက၌ ရွိေသာ ပစၥည္းတုိ႔၏ လႈပ္ရွားမႈ မွန္သမွ်ကုိ 
အတိတ္နိမိတ္ထဲ၌ ထည့္သြင္းထားၾက၏။ 
ေဟာကြက္ ေျပာကြက္မ်ား ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။
ေမာင္းေထာင္သာသနာပုိင္ လူထြက္ 
မဟာဓမၼသႀကၤန္ကဲ့သုိ႔ ပုဂိၢဳလ္ႀကီးမ်ားကလည္း 
ေနမိတၱက၀ိဇၨာက်မ္းမ်ိဳးကုိ ေရးသားကာ 
စိတၱဇေ၀ဒနာကုိ ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ထားခဲ့ၾကသည္။ 

ဤသုိ႔ျဖင့္ လူတုိ႔၏ စိတ္သႏၲာန္၀ယ္ 
အတိတ္စြဲေရာဂါ နိမိတ္ဖတ္ေ၀ဒနာမ်ား ကပ္ေရာက္ေနရေလသည္။

ဤအတိတ္နိမိတ္ ယုံၾကည္မႈမ်ားမွာလည္း 
အမ်ားအားျဖင့္ အိႏိၵယမွပင္ ကူးစက္လာ ေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ျဗာဟၼဏေခၚ ပုဏၰားတုိ႔၏လက္ရာ က်မ္းအစဥ္အလာဟု သိရေပသည္။

ဟိႏၵဴ၀ါဒက်င့္ထုံးမ်ားတြင္ သႏိၲ ေခၚ က်င့္စဥ္တစ္ခု ရွိသည္။ 
ထုိက်င့္စဥ္မွာ အတိတ္ဆုိး နိမိတ္ဆုိး ေတြ႕ႀကံဳေသာအခါ 
ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းစင္ေရးအတြက္ ယၾတာေခ်ရေသာ အလုပ္ျဖစ္သည္။

အိမ္၌ ထြန္းထားေသာ မီးခြက္ ႐ုတ္တရက္ ၿငိမ္းျခင္း၊ 
အိမ္ေျမႇာင္က်ျခင္း၊ စုတ္ထုိးျခင္း၊ မေကာင္းေသာ အိမ္မက္ မက္ျခင္း၊ 
လင္းတ နားျခင္း၊ ငွက္ဆုိး ထုိးျခင္း၊ ရြာတြင္းသုိ႔ ေတာတိရစၦာန္ ၀င္ျခင္းစေသာ 
အမႈမ်ားကုိ အတိတ္ဆုိး နိမိတ္ဆုိးဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

ထုိအခါမ်ိဳးတြင္ ပုဏၰား မ်ားအား ပင့္ဖိတ္၍ လွဴဖြယ္၀တၳဳမ်ား လွဴဒါန္းၿပီးလွ်င္ 
တႏၲရ မႏၲရမ်ားကုိ ရြတ္ဖတ္ရသည္။ ထုိသုိ႔ ရြတ္ဖတ္မွ 
အႏၲရာယ္မ်ား ကင္းေပ်ာက္သြားသည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ 
ဟိႏၵဴျဗာဟၼဏတုိ႔၏ ယုံၾကည္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ အတိတ္ နိမိတ္ဆုိေသာ စကားကုိ ျမန္မာတုိ႔က 
ေရာေထြးေခၚဆုိေနၾက၏။ အတိတ္ နိမိတ္ေ၀ါဟာရတုိ႔ကုိ 
ျမန္မာအဘိဓာန္က်မ္းမ်ား၌ ဤသုိ႔ ဖြင့္ျပထားၾကသည္။

အတိတ္ကုိ ေနာင္လာမည့္ ကာလတြင္ ျဖစ္ပ်က္မည့္ အေၾကာင္းကုိ 
သိေစႏုိင္ေသာ နိမိတ္၊ ေနာင္အခါတြင္ ျဖစ္ပ်က္မည့္ အျခင္းအရာ၏ ေရွ႕ေျပးျဖစ္ရပ္လကၡဏာစသည္ ဟု ဖြင့္ ျပထားပါသည္။

နိမိတ္ကုိ ေကာင္းမည္၊ ဆုိးမည္၊ ျဖစ္မည္၊ ပ်က္မည္ 
စသည္တုိ႔ကုိ ႀကိဳတင္သိေစႏုိင္ေသာ အမွတ္လကၡဏာ ဟု ဖြင့္ျပပါသည္။

ဤဖြင့္ဆု္ိခ်က္ကုိ ေလ့လာပါက သေဘာသြားခ်င္း တူညီေနသည္ကုိ ေတြ႕ရပါသည္။ 
အမွန္မူ အတိတ္ႏွင့္ နိမိတ္သည္ ျခားနားမႈ ရွိရပါမည္။ 
ျခားနား၍သာ ခြဲျခား အသုံးျပဳခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါမည္။ 
စာေရးသူ၏ သေဘာထားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ 
အတိတ္ဆုိသည္မွာ ယုတိၱမဲ့ အယူအဆ ျဖစ္ပါသည္။ 
နိမိတ္မွာမူ ယုတိၱရွိ၊ ယုတိၱမဲ့ႏွစ္မ်ိဳးကုိ အျခခံေနပါသည္။

ရွင္းပါဦးမည္။ 
အိပ္မက္တိတၳဳံေခၚေသာ က်မ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ဖူး၊ ၾကားဖူးၾကေပလိမ့္မည္။ 
ဤသုိ႔ျမင္မက္လွ်င္ ဤသုိျဖစ္္မည္ စသည္ျဖင့္ 
ေဟာစာတမ္း အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္ထားသည္။

အိပ္မက္သည္ လူတုိင္းလုိလုိ ျမင္မက္ေနၾကသည္။ 
အိပ္မက္ေကာင္းလည္း မက္သည္။ အိပ္မက္ဆုိးလည္း မက္သည္။ 
အိပ္မက္ေကာင္းလွ်င္ အတိတ္ေကာင္းသည္။ 
အိပ္မက္ မေကာင္းလွ်င္ အတိတ္မေကာင္း။ 
အတိတ္ ေကာင္း မေကာင္းကုိ ၾကည့္၍ 
အက်ိဳးေပး ေကာင္း မေကာင္းကုိ ေဟာဆုိၾကသည္။ 
ဤသုိ႔ေသာ အတိတ္ေဟာမ်ားမွာ ယုတိၱမဲ့ ေဟာဆုိခ်က္မ်ားသာ ျဖစ္သည္။ 
အိပ္မက္၏ အက်ိဳးကုိ ေဟာျပ၍လည္း မွန္ကန္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေခ်။

ျမန္မာရာဇ၀င္က်မ္းမ်ား၌ အိပ္မက္အက်ိဳးေပး ဇာတ္လမ္းမ်ားကုိ ေတြ႕ရွိရသည္။ 
ဤသည္မွာ ေရွးေခတ္ ယုံၾကည္မႈအရ အစြဲအလမ္းကုိ အေျခခံေသာ 
မွတ္တမ္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ 
ဤတြင္ ေကာသလအိပ္မက္ ၁၆-ခ်က္ကုိ ကုိးကား၍ အျငင္းမပြားေစလုိပါ။ 
ဗုဒၶဘုရားရွင္သည္ လူတုိ႔၏ ျပဳမူမႈ သဘာ၀ျဖစ္စဥ္ကုိ 
ေကာသလအိပ္မက္ အျမင္ျဖင့္ ယွဥ္စပ္၍ ေဟာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေလသည္။

ျမန္မာရာဇ၀င္ကုိ ဖတ္လွ်င္ ျမန္မာမင္းမ်ား ကံကုန္တုိင္း 
အတိတ္မ်ား ျပစၿမဲ ျဖစ္ေန၏။ ထုိအတိတ္မ်ားမွာ ဘုရင္ကံကုန္ၿပီးမွ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ 
အတိတ္မ်ားကုိ ျပန္ေျပာင္း ေလ့လာ၍ ေရးသြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ေလသည္။ 
အခ်ိဳ႕မွာလည္း ရာဇ၀င္ဆရာတုိ႔၏ ဖန္တီးမႈမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေပသည္။

အေနာ္ရထာမင္း အနိစၥေရာက္လုိေသာ္ 
နန္းေတာ္ ဥကင္သ၌ ပ်ားစြဲ၏ စသည္ျဖင့္ ရာဇ၀င္ဆရာတုိ႔က ဆုိ၏။ 
ပ်ားစြဲေသာ အေသးအဖြဲ ကိစၥကေလးကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိ္င္ေသာ 
ရာဇ၀င္ ဆရာတုိ႔သည္ အလြန္အေရးႀကီးေသာ အေနာ္ရထာမင္း၏ 
အေလာင္း ဘယ္ေရာက္သြားသည္ဟု ရာဇ၀င္ဆရာတုိ႔ မေရးတတ္ခဲ့ေခ်။

နိမိတ္မွာမူ ယုတိၱရွိ၍ မွန္သည္လည္း ရွိသည္။ 
ယုတိၱမဲ့ေသာ နိမ္ိတ္လည္း ရွိသည္။ 
ဘုရားအေလာင္းသည္ သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္းဟူေသာ 
နိမိတ္ ၄-ပါးကုိ ျမင္ခဲ့သည္။

ဤနိမိတ္မ်ားေၾကာင့္ သံေ၀ဂရ၍ ေတာထြက္ခဲ့သည္။ 
ဘုရားျဖစ္ခဲ့သည္။ ဤနိမိတ္သည္ ယုတိၱရွိ၏။ 
အက်ိဳးဆက္ အမွန္ကုိ ေပၚေပါက္ေစ၏။ 
ယခုႏွစ္ မုိးေကာင္း၍ သီးႏွံမ်ား ရၾကသည္။ 
မုိးရြာျခင္းသည္ သီးႏွံထြက္မည့္ နိမိတ္ေကာင္း ျဖစ္သည္။ 

ကေလးတစ္ေယာက္သည္ ဥာဏ္ေကာင္း၏။ ၀ီရီယေကာင္း၏။ 
ထုိကေလးသည္ စာေတာ္လိမ့္အမည္ဟု နိမိတ္ဖတ္ျခင္းသည္ ယုတိၱရွိသည္။ 
မွန္ကန္ႏုိင္သည္။ သဘာ၀က်ေသာ နိမိတ္လကၡဏာမ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ထုိ႔ျပင္ သဘာ၀မက်၊ ယုတိၱမရွိေသာ နိမိတ္ေဟာမ်ားလည္း မ်ားစြာရွိသည္။ 
ပုံစံအားျဖင့္ ငလ်င္လႈပ္နိမိတ္ ေဟာကိန္းမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ 
တနဂၤေႏြေန႔ ငလ်င္လႈပ္လွ်င္ ဘာျဖစ္မည္ စသည္ျဖင့္ 
ေဟာကိန္းလကၤာ ကဗ်ာအတုိအစမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ထားၾကသည္။ 
ဤေဟာကိန္းမ်ားမွာ တစ္ခါတစ္ရံမွ ငလ်င္လႈပ္ေသာ 
ႏုိင္ငံသားတုိ႔ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ေဟာကိန္းမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဂ်ပန္ႏုိင္ငံကဲ့သုိ႔ အၿမဲတမ္း ငလ်င္လႈပ္ေနေသာ ႏုိင္ငံအတြက္မူ 
ဘာမွ် အသုံးမ၀င္ေတာ့ေခ်။

အတိတ္နိမိတ္ေဟာ စာတမ္းမ်ားတြင္ တိမ္နိမိတ္၊ ၾကယ္တံခြန္နိမိတ္၊ 
ငွက္မည္သံနိမိတ္၊ ၾကြက္ခဲနိမိတ္၊ ေတာင္ပုိ႔ေပါက္နိမိတ္၊ 
ပ်ားစြဲနိမိတ္၊ ငွက္နားနိမိတ္၊ ေနအိမ္ဖြဲ႕နိမိတ္၊ 
လအိမ္ဖြဲ႕နိမိတ္ စသည္ျဖင့္ အမ်ားအျပား ရွိေပသည္။

ဤအတိတ္စြဲ နိမိတ္စြဲ အယူအဆမ်ားသည္လည္း 
လူသားတုိ႔၏ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ၊ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈတုိ႔ကုိ 
အႏၲရာယ္ျပဳေနေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ား ျဖစ္သည္။ 
ဗုဒၶ ဘုရားရွင္ကလည္း ဤအတိတ္ နိမိတ္မ်ားကုိ 
လက္မခံဘဲ ေတာ္လွန္ေဟာၾကားခဲ့ေလသည္။

ေရစႀကိဳအရွင္ဧသိက၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ - စာ ၁၅၄