Thursday, November 17, 2011

ေဗဒင္ ယုံၾကည္မႈေထရ၀ါဒ ဗုဒၶဘာသာႏွင့္ ေရာေႏွာေသာ ယုံၾကည္မႈမ်ားထဲတြင္ 
ေဗဒင္ယုံၾကည္မႈလည္း အပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ 
ေဗဒင္ယုံၾကည္မႈသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္းသုိ႔ 
သေရေခတၱရာေခတ္ကပင္ ေရာက္ရွိေနၿပီ။ 
ဤေဗဒင္က်မ္းမ်ားကုိ အိႏိၵယတုိင္းသား ျဗဟၼဏဘာသာ၀င္ 
ပုဏၰားမ်ားသယ္ ေဆာင္လာရာမွ ျမန္မာတုိ႔ အေမြရၾကသည္။

ျမန္မာမင္းမ်ား လက္ထက္တြင္ ေဗဒင္လုိက္စားသူ ေပါမ်ားလွသည္။ 
ေဗဒင္လုိက္စားသူမ်ားတြင္ ေထရ၀ါဒရဟန္းေတာ္မ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။ 
ရဟန္းတုိ႔သည္ ေဗဒင္ေဟာ၍ မစားေသာ္လည္း ေဗဒင္အတတ္ကုိ 
ေလာကီေရးရာ သိမွတ္စရာအတတ္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေလ့လာလုိက္စားခဲ့ၾကသည္။

ဗုဒၶဘုရားက ေဗဒင္ေဟာျခင္းစေသာ အေဟာအေျပာအလုပ္မ်ိဳးကုိ 
မျပဳလုပ္ရန္ တားျမစ္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ရဟန္းတုိ႔မွာ 
၀ိနည္းေဒသနာေတာ္ကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ ေဗဒင္ေဟာကာ လာဘ္ရွာၾကသည္။ 


ဓမၼေစတီမင္းလက္ထက္တြင္ ေဗဒင္ဘုန္းႀကီးမ်ားကုိ 
သာသနာေတာ္၌ မထားရန္ အေရးယူေဆာင္ရြက္ခဲ့ဖူးသည္။

ေဗဒင္က်မ္းမ်ားသည္ ဗုဒၶဘုရား မပြင့္မီ ဘီစီ ၁၅၀၀-ႏွင့္ ၁၀၀၀-ၾကားကပင္ 
ေပၚေပါက္ခဲ့ေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ အာရိယန္လူမ်ိဳးတုိ႔သည္ 
ဆရဆြတီျမစ္ညာေဒသ၌ ေနစဥ္က ျပဳစုထားေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
မူလက ေဗဒင္က်မ္းအမ်ိဳးအစား ၃-ပုံ ရွိသည္။ 
ေနာက္ပုိင္းတြင္ ၄-ပုံ ျဖစ္လာသည္။ 
ေဗဒင္ ၄-ပုံမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္သည္။
(၁) ဣ႐ုေဗဒင္။ ။ ေနၾကတ္၊ လၾကတ္၊ နကၡတ္တာရာတုိ႔ကုိ ၾကည့္၍ 
ေဘးဥပဒ္အႏၲရာယ္ျဖစ္တတ္ ပ်က္တတ္ပုံကုိ ျပေသာက်မ္း ၊
(၂) ယဇုေဗဒင္။ ။ မိမိတုိ႔အေပၚ၌ ေရာက္ဆဲ ေရာက္လတံၱ႕ေဘးရန္မ်ားမွ 
လြတ္ကင္းေပ်ာက္ေျပရန္ ၿဂိဳဟ္နကၡတ္တုိ႔ကုိ ပူေဇာ္ေသာနည္း၊ 
ယၾတာျပဳနည္းကုိ ျပဆုိရာက်မ္း၊ 
(၃) သာမေဗဒင္။ ။ ေန လတု္ိ႔ သြားရာ လမ္းကုိ ၁၂-ရာသီခြင္ျပဳ၍ 
မည္သည့္ရာသီခြင္၌ မည္သည့္ၿဂိဳဟ္ ရပ္တန္႔ေနသည္ကုိ ၾကည့္ၿပီးလွ်င္ 
အံသာ၊ လိတၱာ၊ ၾတင္း၊ န၀င္းစသည္ျဖင့္ ေ၀ဖန္လ်က္
ေကာင္း မေကာင္းကုိ ေဟာရာက်မ္း ၊
(၄) အာထဗၺဏေဗဒင္။ ။ အာထဗၺရေသ့ စီရင္သျဖင့္ 
ထုိအမည္ကုိ ရရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ 
မီးထြန္းျခင္း၊ မႏၲန္စုပ္ျခင္း စေသာ တစ္ပါးသူတုိ႔ ပ်က္စီးရန္ 
အစီအရင္ကုိ ျပဆု္ိရာက်မ္း၊

ေဗဒင္ ၃-ပုံကုိ အ႒ကရေသ့စေသာ ရေသ့ ၁၀-ဦးတုိ႔က 
ျပဳစီရင္ထားသည္ဟု ဗုဒၶပိဋကတ္ေတာ္ႏွင့္ ပါဠိအဘိဓာန္က်မ္းတုိ႔့၌ ေဖာ္ျပထား၏။ 
ရေသ့တုိ႔ စီရင္ထားေသာ ေဗဒင္က်မ္းမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ 
ေရွးေခတ္လူတုိ႔ ယုံၾကည္မႈကုိ အေျခခံ၍ ေရးသားထားေသာ 
စိတၱဇေ၀ဒနာ မွတ္တမ္းစာမ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ေပသည္။

ျမန္မာတုိ႔က ေလာကီက်မ္းဟု လက္ခံေနၾကေသာ အိႏိၵယက်မ္းမ်ားမွာ 
အမ်ားအားျဖင့္ ရေသ့တုိ႔ ေရးျပဳေသာ က်မ္းမ်ားျဖစ္သည္။ 
၀ါက်ဆရာ၊ ၀ဂၢဆရာ၊ ဟရီတဆရာ၊ ဗ်ာသဆရာ စေသာ 
က်မ္းျပဳဆရာ ရေသ့မ်ားစြာတုိ႔ကုိ ေတြ႕ၾကရသည္။

ေနာက္ပုိင္းတြင္ ရေသ့တုိ႔ ေရးေသာ စိတၱဇက်မ္းစာမ်ားမွာ 
အလြန္မ်ားျပားလွေသာေၾကာင့္ နာမည္ကုိပင္ မေဖာ္ျပႏုိင္ေတာ့ေပ။ 
ရေသ့ ရွစ္ေသာင္း ဆရာေပါင္း တု္ိ႔၏ လက္ရာဟူ၍ 
လက္သည္မေဖာ္ဘဲ ထင္ရာျမင္ရာကုိ ေရးသားေနၾကေလေတာ့သည္။

ရေသ့တုိ႔လက္ရာ က်မ္းစာမ်ားအနက္ 
သဒၵါက်မ္း၊ ဆန္းက်မ္းစသည္တုိ႔မွာ အက်ိဳးျပဳက်မ္းစာမ်ား ျဖစ္ပါ၏။ 
သုိ႔ေသာ္ က်မ္းစာအမ်ားစုမွာမူ ရေသ့တုိ႔သည္ အလုပ္မရွိ၍ အလုပ္ရွာကာ 
ေလ့လာျပဳစုထားေသာ စာေပမ်ား ျဖစ္ေခ်သည္။ 

ဤသုိ႔ ဆုိလုိက္သျဖင့္ ရေသ့တုိ႔၏ က်မ္းစာမ်ားကုိ 
ေစာ္ကားသည္ဟူ၍ မမွတ္ယူသင့္ေပ။ ရေသ့တုိ႔၏ ဘ၀ျဖစ္စဥ္ကုိ 
ေလ့လာေသာအခါ၌ ဤစကားကုိ သေဘာေပါက္လာေပလိိမ့္မည္။ 
ဤျဖစ္စဥ္ကုိ အနည္းငယ္ ေလ့လာၾကည့္ရလိမ့္မည္။

ေရွးေခတ္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ ဟိႏၵဴတုိ႔၏ ဓေလ့ထုံးစံမ်ားတြင္ 
အာရွရမ ေခၚ က်င့္၀တ္ က်င့္ထုံးလည္း တစ္ပါးအပါအ၀င္ ျဖစ္သည္။ 
အာရွရမဆုိသည္မွာ လူ႕ဘ၀တြင္ 
အရြယ္အလုိက္ လုပ္ေဆာင္ရမည့္ တာ၀န္ပုိင္းကုိ ဆုိလုိသည္။ 
အရြယ္ကုိ ၄-ပုိင္း ခြဲျခားထားသည္။

(၁) ပထမအရြယ္ ။ ။ ပညာအမ်ိဳးမ်ိဳးကုိ ရွာေဖြ ဆည္းပူးရမည္။ 
(၂) ဒုတိယအရြယ္။ ။ အိမ္ရာေထာင္၍ စီးပြားရွာေဖြ စုေဆာင္းရမည္။ 
(၃) တတိယအရြယ္။ ။ စီးပြားတုိ႔ကုိ သားသမီးတုိ႔အား လႊဲအပ္၍ မယားႏွင့္အတူ ေတာ
ထြက္ရမည္။ ( ဆံပင္ျဖဴျခင္း၊ အသားအေရ တြန္႔ျခင္း၊ ေျမးရေသာအခါကုိ ဆုိသည္။)
(၄) စတုတၳအရြယ္။ ။ မိမိႏွင့္ ပါလာေသာ မယားကုိပါ စြန္႔၍ 
ရေသ့ဘ၀ျဖင့္ တစ္ဦးတည္း က်င့္ၾကံေနရမည္။ 

ေရွးေခတ္ အိႏိၵယဓေလ့အရ အရြယ္ႀကီးရင့္သူတုိ႔မွာ ရေသ့၀တ္၍ 
ေတာထဲ၌ တစ္ေယာက္တည္း ေနၾကရသည္။ 
နိပါတ္ေတာ္ ဇာတကမ်ားတြင္ ရေသ့မ်ားစြာ ပါရွိေနသည္မွာ 
ထုိဓေလ့မွ ေဖာ္ထုတ္ေပးေသာ ဇာတ္ေကာင္မ်ား ျဖစ္ေပသည္။

ေရစႀကိဳအရွင္ဧသိက၊ ေထရ၀ါဒဗုဒၶဘာသာ၊ စာ ၁၄၅
ပုံ၊ ဧရာ၀တီ