Wednesday, April 21, 2010

အေမးနွင္႔အေမး

ပထမလူ။    ။ မင္းအျမဲသေဘၤာစီး ခရီးသြားေနျပီး ခုထိ ေရမကူးတက္ေသးဘူးလား။
ဒုတိယလူ။    ။ ခင္ဗ်ားေရာအျမဲတမ္းေလယာဥ္ပ်ံစီး ခရီးသြားေနျပီး အခုထိ မပ်ံတက္ေသးဘူးလား။
(from mutdfan)