Tuesday, December 29, 2009

ၿမန္မာနုိင္ငံမွေထရ၀ါသံဃာ.ဂုိဏ္းႀကီး ( ၉ ) ဂုိဏ္း


ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာႀကားေတာ္မူအပ္ေသာသုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာဟုဆုိအပ္ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံု တြင္ သုတ္ႏွင့္အဘိဓမၼာမပါ၊ ၀ိနည္းေတာ္အပုိင္းတြင္သာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ လုိက္နာမွဳ၌သာ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမွဳရွိကာကြဲၿပားသြားႀကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ ဆရာအစဥ္အဆက္အားၿဖင့္ ဂုိဏ္းမ်ား အၿဖစ္တည္ရွိကာ ယေန႔ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ( ၉ ) ဂုိဏ္း ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသံဃာ့ဂုိဏ္းႀကီးမ်ား အမည္ႏွင္.ၿဖစ္ေပၚလာပံုသမုိင္းအက်ဥ္းကုိ တင္ၿပရလွ်င္.....

( ၁ ) သုဓမၼာဂုိဏ္း

တာ၀တိသာနတ္ၿပည္တြင္ သိႀကားမင္းသည္သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္၌မွဳခင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ဆံုးၿဖတ္ေလ့ ရွိသည္။ ဤ အစဥ္အလာအရ ၿမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ေတာ္က သာသနာေရးဆုိင္ရာမွဳခင္းမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားစုေ၀းဆံုးၿဖတ္ရာ၌ ထုိေနရာဌာနကုိ "သုဓမၼာ " ဟုေခၚသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ ခြင့္ရေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ သုဓမၼာ၀င္ဟုေခၚသည္။ သံဃာ့ဂုိဏ္းမ်ား မကြဲမၿပား တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း ရွိစဥ္က ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ္သံဃာအားလံုးသည္ သုဓမၼာ၀င္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္တြင္ ရွိေနႀကသည္။ ထုိသုိ႔ရွိေနရာမွ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္တြင္ ' ေရႊက်င္ ' ဂုိဏ္းခြဲထြက္သြားေသာအခါ ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္မဟုတ္ေသာသံဃာမ်ားကုိသုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္အၿဖစ္ေခၚဆုိႀကသည္။

( ၂ ) ေရႊက်င္ဂုိဏ္း

မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ၀ိနည္းသိကၡာအလြန္ေလးစား၍ အက်င့္ပဋိပတ္ႏွင့္ၿပည္႔စံုေသာ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဦးဇာဂရကုိ အလြန္တရာႀကည္ညဳိ၍ သာသနာပုိင္အၿဖစ္္တင္ေၿမွာက္လုိေသာ္လည္း ေတာင္နန္း မိဖုရားေခါင္စႀကၤာေဒ၀ီ၏ ဆႏၵကုိမလြန္ဆန္နုိင္သၿဖင့္ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ကုိ သာသနာပုိင္ တင္ေၿမွာက္ခဲ့ရသည္။ အခါတစ္ပါးေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားက သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ရာ စကားမေၿပာဆုိပဲေနခဲ့သၿဖင့္ ဆရာေတာ္မွ မိမိအားမလုိလားဟု သေဘာပုိက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ကုိ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားအမိန္႔ၿဖင့္ သုဓမၼာသုိ႔ ႀကြရန္ဆင့္ဆုိရာ မႀကြဘဲေနသၿဖင့္ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားက အတင္းအႀကပ္ေခၚဆုိရန္ ္စီမံရာတြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ေရႊက်င္ဆရာေတာ္အား သုဓမၼာသုိ႔ ဆင့္ေခၚခြင့္မရွိ၊ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္လြတ္လပ္စြာ သီတင္းသံုးနုိင္သည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဇာဂရ၏တပည္႔ သံဃာေတာ္အဆက္ဆက္တုိ႔ကုိ
ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္ဟု ေခၚဆုိႀကသည္။


( ၃ ) ဒြါရဂုိဏ္း (၃) ဂုိဏ္း

သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ပဲခူးတုိင္းအုတ္ဖုိၿမိဳ႔မွ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠံသ၀ိမာလာသည္ ေရသိမ္၌ ရဟန္းခံၿခင္းကုိ အေႀကာင္းၿပဳ၍ အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ေအာက္ရွိ သုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အၿငင္းပြားခဲ့သည္။ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္သည္မိမိတပည့္ရဟန္းမ်ားနွင့္ သီးၿခားဂုိဏ္းခဲြခဲ့သည္။ ဘုရားရွိခုိးရာ၌ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံဟူ၍ ရွိခုိးၿခင္းမၿပဳရ၊ ကာယဒြါရ၊ ၀စီဒြါရ၊ မေနာဒြါရဟုဒြါရၿဖင့္ ရွိခုိးမွမွန္ကန္သည္ဟု အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ကဆံုးၿဖတ္သည္။ ( ယခုေတာ့ ထုိသုိ႔ဘုရားရွိခုိးသည္ကုိ မေတြ႔ရ ေတာ့ပါ။ တစ္နုိင္ငံလံုးနီးပါး ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံၿဖင့္သာ ရွိခုိးႀကသည္။)

ဇိနတၱပကာနီက်မ္းၿပဳက်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ (သုဓမၼာဂုိဏ္း) က ကံၿဖင့္ ရွိခုိးမွမွန္ကန္ေႀကာင္း ၿငင္းခံုႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ေအာက္ၿမန္မာနုိင္ငံ၌ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္၏ဂုိဏ္းကုိ ဒြါရဂုိဏ္း
ဟုေခၚႀကသည္။ သုဓမၼာဂုိဏ္းကုိမူ ကံဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ကံဂုိဏ္းဟုမေခၚေတာ့ပဲ သုဓမၼာဂုိဏ္းဟုပင္ ၿပန္လည္ေခၚႀကသည္။


ယင္းဒြါရဂုိဏ္းသည္ (က) အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရ၊ (ခ) မဟာဒြါရ၊ (ဂ) မူလဒြါရ ဟူ၍ (၃) မ်ဴိး
ထပ္၍ ကြဲသြားႀကၿပန္သည္။


( က ) အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္း

ဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးလက္ထက္မွာပင္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္းေရတံခြန္ေက်ာင္းတုိ္က္ ဆရာေတာ္ ႀကီးကုိ အၿခားေသာဒြါရဂုိဏ္း၀င္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး (၆) တုိက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားက ပထမပါရာဇိက (မာတုဂါမၿဖင့္ ေဖာက္ၿပန္သည့္အမွဳ) ၿဖင့္ စြပ္စြဲႀကသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အစြပ္စဲြခံရသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဘက္မွရပ္တည္ခဲ့သၿဖင့္ ေက်ာင္း(၆) ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သီးၿခားဂုိဏ္းတည္ေထာင ္ႀကသည္။ " င၀န္ၿမစ္" ကုိ အေနာက္ေခ်ာင္းဟု ထုိေဒသတြင္ေခၚႀကသည္။ ယင္းအေနာက္ေခ်ာင္းကုိ အစြဲၿပဳ၍ ေရႀကည္၊ငါးသုိင္းေခ်ာင္းတစ္၀ုိက္ရွိ အဆုိပါဒြါရဂုိဏ္းကုိ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။

(ခ) မဟာဒြါရဂုိဏ္း

ဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေဗဒင္က်မ္းတတ္ကြ်မ္းလွသည္ဟု ုဆုိသည္။ ယခု လက္ရွိအမ်ား လက္ခံသတ္မွတ္ထားေသာ လၿပည့္လကြယ္ေန႔မ်ားသည္ ေဗဒင္နည္းအရ တြက္ခ်က္ရာ၌ အမွန္တကယ္ လမၿပည့္ေသး၊ လမကြယ္ေသး၊ လၿပည္.ေက်ာ္တစ္ရက္ေရာက္မွလၿပည့္သည္။ လဆန္းတစ္ရက္ေရာက္မွ လကြယ္သည္ဟု ဆုိ၍ (၁၅) ရက္တစ္ႀကီမ္လၿပည့္၊ လကြယ္သိမ္၀င္၍ သံဃဥပုသ္ၿပဳၿခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ အၿခားေသာသုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္ႏွင့္ ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္ လၿပည့္၊ လကြယ္ေန႔မ်ား၌ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကေသာ္လည္း ဒြါရဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ တပည့္မ်ားသည္ လၿပည္.ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔ႏွင့္လဆန္း (၁) ရက္ေန႔ေရာက္မွသာ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကသည္။ အုတ္ဖိုိဆရာေတာ္ႀကီး ၁၂၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁၂၈၀ ၿပည့္ႏွစ္၌ ဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ (ရာဇပဓာနံ) ဟူေသာ ၿမတ္စြာဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္အရ လၿပည့္လကြယ္ကိစၥကုိ အစုိးရမင္းတုိ႔၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ၿဖစ္သည္ဟူေသာ ေဒသနာအရဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာေတာ္အမ်ားစုသည္ အမ်ားနည္းတူ လၿပည့္ေန႔ႏွင့္ လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကပါသည္။ ယင္းဒြါရဂုိဏ္းမွာ အၿခားေသာ ဒြါရဂုိဏ္းမ်ားထက္ သံဃာအေရအတြက္မ်ားၿပားေသာေႀကာင့္ မဟာဒြါရဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။ ဤဂုိဏ္း၏ အမည္အၿပည့္အစံုမွာ (ဓမၼာနုဓမၼမဟာဒြါရနိကာယဂုိဏ္း) ၿဖစ္ပါသည္။

ဓမၼာနုဓမၼ = တရားအတုိင္းလုိက္နာေသာ

မဟာ = သံဃာမ်ားၿပားေသာ

ဒြါရ = ဘုရားရွိခုိးရာ၌ (ဒြါရၿဖင္.ရွိခုိးေသာ)၊

နိကာယ = သံဃာ.အစုအေ၀း (ၿဖစ္သည္။)

(ဂ) မူလဒြါရဂုိဏ္း

အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ မဟာဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္ လၿပည့္လကြယ္ကိစၥကုိ အၿခားဂုိဏ္းသံဃာမ်ားႏွင့္အတူ ၿပန္လည္လက္ခံႀကေသာ္လည္း အခ်ဴိ.ေသာဒါြရဂုိဏ္းသံဃာမ်ားမွာ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးခ်မွတ္ခဲ့သည့္မူအတုိင္း လၿပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ႏွင့္လဆန္း(၁)ရက္တုိ႔တြင္ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳၿမဲၿပဳႀက၏။ ထုိသုိ႔ မူလအတုိင္းရိွသည့္ဒြါရဂုိဏ္းကုိ မူလဒြါရဟုေခၚဆုိႀကသည္။

မူလဒြါရဟူေသာအမည္၏ေရွ.တြင္ ' ဓမၼ၀ိနယာနုေလာမ ' ဟုထပ္ဆင့္၀ိေသသနၿပဳထားသည္။ ( ဓမၼ + ၀ိနယ + အနုေလာမ ) သုတၱံ၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ိနည္းနွင့္လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ညီေသာဂုိဏ္းဟုဆုိလုိ၍အမည္အၿပည့္အစံုမွာ ' ဓမၼ၀ိနယာနုေလာမူလဒြါရနိကာယ ' ဂုိဏ္းဟု ေခၚဆုိႀကသည္။

( ၆ ) ေ၀ဠဳ၀န္နိကာယဂုိဏ္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ.၊ ဗဟန္းရပ္ကြက္၊ သီလရွင္ေက်ာင္းအတြင္းရွိ၀ါးေက်ာင္း၌ ေနထုိင္ေသာေႀကာင့္ ယင္းဆရာေတာ္ကုိ ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ယင္းဆရာေတာ္သည္ ဗဟန္းေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္း တုိက္ကုိ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ အင္းလ်ားေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္၊ စမ္းေခ်ာင္းေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္၊ ပုသိမ္ႏွင့္ၿမန္ေအာင္ၿမဳိ.မ်ားရွိ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္း၏တပည့္သံဃာ မ်ားကုိ ေ၀ဠဳ၀န္ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ဒြါရဂုိဏ္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသၿဖင့္ ' ေ၀ဠဳ၀န္ဒြါရဂုိဏ္း ' ဟုလည္းေခၚဆုိႀကသည္။

( ၇ ) စတုဘုမၼိက မဟာသတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂုိဏ္း

စစ္ကုိင္းၿမဳိ.၏အေနာက္ဘက္ မင္း၀န္ေတာင္တန္း၌ ပုဇဥ္းထုိးငွက္မ်ား တြင္းတူးရာမွ လုိဏ္ဂူၿဖစ္လာၿပီး ယင္းငွက္တြင္းမ်ားရွိေသာေနရာ၌ တည္ရွိေသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ငွက္တြင္းေခ်ာင္ဟု ေခၚဆုိႀကသည္။ ယင္းငွက္တြင္းေခ်ာင္ဆရာေတာ္ဦးပ႑၀သည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၌ မဟာသတိပဌာန္သုတ္ေတာ္လာ (၃၂)ေကာဌာာသကမၼဌာန္းကုိ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ၿပီးေဟာႀကားၿပသသည္။

ထုိ.အၿပင္ အစဥ္အလာအားၿဖင့္ ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဟူေသာ (ဘံု ၃ ပါး )ကုိ ေဟာေၿပာေလ့ရွိရာမွ နိဗၺာန္ကုိပင္ ဘံုတစ္ခုအေနၿဖင့္ ထည့္သြင္း၍ ဘံု (၄) ပါးရွိသည္ဟု ေဟာေၿပာခဲ့ၿခင္းေႀကာင့္ စတုဘုမၼိက ( စတု = ေလး ၊ ဘုမၼိက = ေနရာ/ တည္ရာဌာန ဘံုရွိၿခင္း ) ဟု အမည္တစ္ခုထပ္ဆင့္တုိးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ဤဂုိဏ္းကုိ စတုဘုမၼိကမဟာသတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂုိဏ္း ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

( ဂ ) ဂဏ၀ိမုတ္ကူးတုိ. ဂုိဏ္း

ထား၀ယ္ၿမိဳ.နယ္၊ ကူးတုိ႔ရြာဆရာေတာ္ ဦးကၠုႏၵ၀ံသသည္ ေတာရေဆာက္တည္၍ တရားက်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ သုဓမၼာဂိုဏ္းခ်ဴပ္၊ဂုိဏ္းအုပ္၊ဂုိဏ္းေထာက္မ်ားက မႀကာခဏ ဆင့္ေခၚသၿဖင့္ ယင္းသို႔ဆင့္ေခၚ ခံရၿခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ၿပဳရန္ မႏၱေလး၊ သုဓမၼာသာသနာပုိင္ထံ ေမတၱာစာတင္သြင္းခဲ့သည္။ သာသနာပုိင္ ပခန္းဆရာေတာ္က ၁၂၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိဆင့္ေခၚၿခင္းမၿပဳနုိင္ေစရန္ သုဓမၼာဂုိဏ္းမွ အလြတ္ ' ဂဏ၀ိမုတၱိ ' ( ဂဏ = ဂုိဏ္း ၊ ၀ိမုတၱိ = လြတ္ၿခင္း ) ဟု စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ၿပန္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေႀကာင့္ ယင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏တပည္႔အစဥ္အဆက္တုိ႔ကုိ ' ဂဏ၀ိမုတၱိ ကူးတုိ႔ ' ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။ သုဓမၼာဂုိဏ္းမွ အလြတ္ၿဖစ္ေသာကူးတုိ႔ရြာမွဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္သံဃာမ်ားဟုဆုိလုိသည္။ မူလ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေတာရေဆာက္တည္လုိ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ရတယ္။ အခုတပည့္ေတြကေရာ ဆရာေတာ္ႀကီးကဲ့သုိ႔ အားလံုးပဲေတာရေဆာက္တည္ႀကသလား၊ မေဆာက္တည္တဲ့ ရဟန္းေတြကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္သလား၊ စဥ္းစားစရာပါပဲ..

( ၉ ) ဓမၼယုတၱိနိကာယ မဟာရင္ဂုိဏ္း

မဟာရင္ဆရာေတာ္သည္ ၁၂၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ယိုးဒယားနုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားခဲ့၍ ငယ္မည္မွာ " ဦးရင္ " ၿဖစ္သည္။ ယိုးဒယားနုိင္ငံ ' ဓမၼယုတၱိနိကာယ ' ( တမယြတ္ ) ဂုိဏ္း၌ ရဟန္းၿပဳ၍ ပါဠိစာေပမ်ားကုိ မဟာအဆင့္အတန္းေအာင္ၿမင္သည္အထိ စာေပသင္ႀကားတတ္ေၿမာက္ခဲ့သည္။ ထုိအခါဦးရင္အမည္ကုိ မဟာဘြဲ႔နွင့္ေပါင္းစပ္၍ မဟာရင္ၿဖစ္လာသည္။

မဟာရင္အမည္ရွိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ.နယ္ ' ကတုိး ' ရြာ၌ ေက်ာင္းတုိက္တည္၍ စာေပပုိ႔ခ်သည္။ ယင္း၏တပည့္သံဃာမ်ားကုိ ' မဟာရင္ဂုိဏ္း ' ဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ယုိးဒယားနုိင္ငံရွိမူလပင္မဂိုဏ္း၏အမည္ကုိ ပူးတဲြ၍ ' ဓမၼယုတၱိ နိကာယ မဟာရင္ဂုိဏ္း ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

ဓမၼ = တရားေတာ္ကုိ ၊

ယုတၱိ = အေထာက္အထားၿပဳေသာ ၊

နိကာယ = သံဃာအစုအေ၀း ။

ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါနုိင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ၿပဳသံဃာ့ဂုိဏ္းႀကီး ( ၉ ) ဂုိဏ္းတုိ႔သည္ ဘုရားေဟာပိဋကတ္ ( ၃ ) ပံု အနက္သုတ္ႏွင့္အဘိဓမၼာတုိ႔တြင္ အယူအဆတူမွ်ႀကေသာ္လည္း ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာအပ္သည့္ ၀ိနည္းပုိင္း ဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ အေလးအေပါ့အတိမ္အနက္စသည္ၿဖင့္ ကြဲလြဲမွဳရွိႀကသည္ကုိ အေႀကာင္းၿပဳ၍ ကြဲၿပား ေနႀကၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါသံဃာ့ဂုိဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္ရၿခင္းအေႀကာင္းကုိ သံုးသပ္ရေသာ္ သီလသမာဓိႏွင့္ၿပည့္စံုၿပီး စာေပက်မ္းဂန္ တတ္ကြ်မ္းကာ ေနာက္လုိက္တပည့္သံဃာမ်ားၿပားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္ ထုိစဥ္ကာလသံဃာထုႏွင့္ မင္းအစုိးရအေပၚပုဂၢလိကအၿမင္ၿဖင့္ မိမိယံုႀကည္ယူဆခ်က္အတုိင္း စုိက္ တမတ္မတ္က်င့္သံုးၿပီး အၿခားေသာသံဃာမ်ားနွင့္ မဆက္စပ္ပဲ သီးၿခားေနခဲ့ၿခင္းက စတင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔
ရသည္။ ညွိႏွဳိင္း၍မရေလာက္ေအာင္ႀကီးမားသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳမရွိခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အၿခားေသာဘာသာမ်ားနွင့္ နွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာနုိင္ေသာ ယခုေခတ္ႀကီးတြင္ ေထရ၀ါဒအစစ္အမွန္ဟု ေႀကြး ေႀကာ္ေနေသာမိမိတုိ႔နုိင္ငံအေနၿဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ သံဃာ့ဂိုဏ္းမ်ားအမ်ားအၿပားရွိေနၿခင္းကား မေကာင္းေပ၊

ထုိ.ေႀကာင္.ပင္လွ်င္ ၿမန္မာၿပည္၏ရွင္မဟာဗုဒၵေဃာသဟုပင္ ဂုဏ္ၿပဳေခၚတြင္ရသည့္ ေတာင္ၿမဳိ. (အမရပူရ မဟာဂႏၶာရံု) ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသက သံဃအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ အဆုိပါဂုိဏ္းမ်ား အားလံုး ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေထရ၀ါဒစစ္စစ္သံဃာဟုသာ သတ္မွတ္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ဖူးေႀကာင္း မွတ္သား ႀကည္ညဳိခဲ့ ရဖူးပါသည္။

ေခတ္အၿမင္ရွိလွေသာဆရာေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္ကုိသာ ႀကည္ညဳိဦခုိက္ရပါသည္။ သုိ.ေသာ္.... ထုိစဥ္က အေႀကာင္းေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ၿမင္ခဲ့ရေပ၊ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါ တြင္ကား ဆရာေတာ္ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သုိ႔ ၿဖစ္လာနုိင္ပါေေစဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းမိပါသည္။

အပၸမာဒမဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ၿပပါရွိေသာေဆာင္းပါးရွင္ ငွက္ေတာင္ပံ်(ဇင္းက်ဴိက္)၏ "သဂၤါယနာႏွင့္ ေထရ၀ါဒ သံဃဂုိဏ္းႀကီးမ်ား" ေဆာင္းပါးကုိ ၿပန္လည္မြမ္းမံတင္ၿပပါသည္။ သီးၿခားခြင့္မေတာင္းနုိင္သည္ကုိ နားလည္ခြင့္လြတ္နုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
(icenandaw.ning) မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

မ်ဳိးခ်စ္အာဇာနည္


ဧ၀ံ ေမ ပတၳိတံ
ဘုန္းဘုန္းဘုရား
မိမိသည္ အခန္းထဲမွာ အနားယူေနခိုက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အသံကို ၾကားလုိက္ရ သျဖင့္ အခန္းတံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္၏။

ဆရာေတာ္က ဘုန္းဘုန္းက ပင့္ခုိင္းလုိက္လုိ႔ပါဘုရား
ေအးေအး - ဟုတ္ၿပီ၊ ဘာကိစၥလဲ
မွန္ပါ၊ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးမွာ ပရိတ္တရား ခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ပါဘုရား
မိမိ ေရာက္သည့္ေန႔မွာပဲ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးႏွင့္ ပက္ပင္းတုိးမိေလသည္။ မိမိ စီးနင္း လုိက္ပါလာသည့္ ေလယာဥ္သည္ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္သုိ႔ နံနက္ ၈-နာရီခန္႔မွာ ဆုိက္ေရာက္ သျဖင့္ ေဒါက္တာအရွင္ဣႏၵက၏ ကပုန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေန႔ဆြမ္းစားအမီ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ကပုန္းေက်ာင္းတြင္းမွာ က်င္းပသည့္ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးပြဲ၌ ျမန္မာ့႐ုိးရာ လုံခ်ည္, အက်ႌ တုိ႔ကို ၀တ္ဆင္ထားသည့္ သတုိးသား, သတုိးသမီးကို ေတြ႕ရေသာအခါ ဒါမွ ျမန္မာလူမ်ိဳးကြ ဟု စိတ္ထဲ၌ အသံတိတ္ ၾကဳံး၀ါးမိေလသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတပါး၌ ျမန္မာ့၀တ္စုံတုိ႔ကို ျမင္ရဖုိ႔ မလြယ္ကူလွေပ။ ျမန္မာ့၀တ္စုံသည္ ျမန္မာျပည္မွာ မဆန္းေသာ္လည္း ျပည္ပမွာကား ဆန္း၍ လန္း၍ ေနေလေတာ့သည္။ ျမန္မာ့႐ုိးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သည္ကား ေ၀းကြာေလေလ တမ္းတေလေလ ျဖစ္ေတာ့သည္။
မိမိ အိႏၵိယျပည္မွာ ၀ါဆုိခဲ့စဥ္က နံနက္မုိးလင္းမွာ အိႏၵိယကုလားသီခ်င္းသံက မိမိ၏နားကုိ အျမဲတန္း ႏွိပ္စက္ေလ၏။ ကုလားသီခ်င္းသံကို ၾကားရေလေလ ျမန္မာ့သီခ်င္းသံကို လြမ္းရ ေလေလပင္။
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး အသံၾကားတဲ့အခါ . . .
အစိေႏၱယ် . အပၸေမယ် အနႏၱစၾကာေသ႒ . အတုမရွိေသာ ေက်းဇူးဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္းတည္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္၀ိပႆီ.. ျမတ္စြာ . . . . ဘုရား ကိုယ္ေတာ္. စသည့္စသည့္ ျမန္မာ့ေတးသံသာမ်ားကုိ အႏုႆတိ (အဖန္တလဲလဲသတိရျခင္း) ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းမိေလ ေတာ့သည္။
တခါတရံ နတ္ရြာစံသြားေလၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္း ကုိပင္ သတိရမိလုိက္ေသး၏။ ေအာ္ သီေပါမင္းခမ်ာ ရတနာဂီရိမွာ အက်ဥ္းက်စဥ္က ငါလုိပဲ ကုလား သီခ်င္းသံ၏ ႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံရရွာမွာပဲ၊ သူ႔ခမ်ာ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ေတာ္ေတာ္ လြမ္းေတာ္မူလိမ့္ မည့္ျဖစ္ျခင္း
တုိင္းတပါး၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို ျမင္ရေလေလ ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ သတိရေလေလ ျဖစ္ရသည္မွာ အတြင္းမွာ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့႐ုိးရာ၀တ္စုံကုိေတြ႕ရေသာအခါ စိတ္ထဲမွာ အလြမ္းေျပသလုိေတာ့ ခံစားရပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မဟုတ္။
ယင္းဆြမ္းေကၽြးပြဲ၌ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က တရားနာပရိသတ္အား သီလေပးၿပီးေနာက္ သတုိးသား, သတုိးသမီးတုိ႔အား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မယ္တစ္ထမ္း ေမာင္တစ္ရြက္ဆုိတာလုိ တာ၀န္ကိုယ္စီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ဘာသာတရားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းဟာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒစကားမ်ားကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူ ေလသည္။
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ဟူေသာစကားကို ၾကားလုိက္ရသည့္အခ်ိန္မွာ မႏၱေလးျမိဳ႕ ၀ါခင္းကုန္းဆရာေတာ္ေဟာၾကားထားသည့္ မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္ ဓနဥၥာနီ ဟူေသာ တရားကုိ နားထဲမွာ ၾကားေယာင္မိေလေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ အသံမွာ ၾကည္လင္၏၊ ျပတ္သား၏။ နာရသည္မွာ အရသာရွိလွ၏။
ဒကာ, ဒကာမေတြ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ဘုရားအဆုံးအမေတြကုိ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ကစၿပီး ေျပာေပးၾကရမယ္၊ ဒါမွ သူတုိ႔ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳး ဘာသာရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိရွိ နားလည္ၾကမွာ၊ အဲသလုိ မဟုတ္ရင္ ဘာသာျခားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ဘာသာကူးေျပာင္းသြားၾကလိမ့္ မယ္၊ ဒီကိစၥကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေတြးၾကနဲ႔၊ အလြန္ အေရးႀကီးတယ္
ေျပာရဦးမယ္၊ သင္ခန္းစာယူၾကဖုိ႔အတြက္၊ ဟုိတေန႔က မႏၱေလးကပဲ၊ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ဟာ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသားႏွင့္ ရည္ငံၿပီး ဘာသာျခားတုိ႔ရဲ႕ ထုံးစံႏွင့္ အညီ နံနက္ခင္းမွာ မဂၤလာေဆာင္တယ္၊ ညေနေရာက္ေတာ့ သမီးရွင္ျဖစ္သူမိဘေတြက သူတုိ႔ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖေတြကို ဂါရ၀ျပဳဖုိ႔အတြက္ဆိုၿပီး သတုိးသားႏွင့္ သတုိးသမီး သူတုိ႔အိမ္မွာ ေခၚလုိက္တယ္
ရပ္မိရပ္ဖေတြ စုံတဲ့အခ်ိန္မွာ အေဖျဖစ္သူက သတုိးသားႏွင့္ သတို႔သမီးကို ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ မိဘေတြကို ရွိခုိးဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ သတုိးသားက `ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာတရားက အျခားဘာသာ၀င္ေတြကို ရွိခုိးဖုိ႔ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ရွိမခုိးႏုိင္ပါဘူး`လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္
သမီးကို ရွိခုိးဖုိ႔ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ သမီးျဖစ္သူက သူ႔အမ်ိဳးသားကို လွမ္းၾကည့္လုိက္တယ္။ ဒီေတာ့ သတုိးသားက `ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာထဲ၀င္ဖုိ႔ သစၥာေရ တုိက္ထား ၿပီးၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္သူကလည္း ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္သြားပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာ၀င္ျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ အျခားမည္သည့္ ဘာသာ၀င္ကိုမွ် ရွိမခုိးရ ေတာ့ပါဘူး`လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ အေမျဖစ္သူဟာ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရင္ဘတ္ စည္တီးကာ ခ်ဳံးခ်ဳံးခ် ငုိပါေတာ့တယ္
ဘယ္ေလာက္ ရင္နာစရာေကာင္းလဲ ပရိသတ္ႀကီး၊ ကိုယ္ေမြးတဲ့ သမီးကေတာင္ ကိုယ့္ကို ရွိမခုိးေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ မိဘျဖစ္သူေတြမွာ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၾကမွာေပါ့၊ ဒကာ, ဒကာမေတြ သတိထားၾက၊ ကုိယ့္သားသမီးေတြ အဲသလုိ မျဖစ္ၾကေစနဲ႔၊ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀က စၿပီး အမ်ိဳးဘာသာကို ခ်စ္တတ္, ျမတ္ႏုိးတတ္ေအာင္ ဆုံးမၾက၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားကို ေခၚသြားၾက၊ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေတြမွာ တက္ခုိင္းၾကပါ၊ ဒါမွ ဘာသာ သာသနာရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိၾကမွာဟု ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ရွိေသာ ၀ါခင္းကုန္းဆရာေတာ္ အရွင္တိကၡ၏ တရားသံကို ၾကားေယာင္ မိေလသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ၀ါခင္းကုန္းဆရာေတာ္၏တရားကို သတိရၿပီး အေတြးမ်ား လြင့္ေမ်ာေနစဥ္မွာပင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က ပရိတ္တရားရြတ္ဖတ္ ေတာ့မည္ဟု ပရိသတ္ကို ေဆာ္ၾသလိုက္ေတာ့မွ မိမိ၏ အေတြးမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားေတာ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ . . .
မေလးရွားမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပ႐ိုးရာဓေလ့ကို ခ၀ါခ်၍ ျမန္မာ့႐ုိးရာဓေလ့ကို တန္ဖုိးထားသည့္ ယင္းသတုိးသား သတုိးသမီးတုိ႔၏ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးအခန္းအနားမွာ မိမိသည္ ပရိတ္တရားေတာ္ကုိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူတကြ အားရပါးရ ရြတ္ဖတ္၍ ခ်ီးေျမွာက္ လုိက္ေလသည္။
ျပည္ပေရာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓေလ့ကို ခုံမင္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမတ္ႏုိး၊ ျမတ္ဘုရား၏ အဆုံးအမကို တန္ဖုိးထားၿပီး၊ ပရိတ္တရားေတာ္ကို တေလးတစား နာယူေနၾကသည့္ သတုိးသား, သတုိးသမီးကုိ ၾကည့္ၿပီး ဧ၀ံ- ဤသုိ႔၊ ေမ- ငါသည္၊ ပတၳိတံ- ေတာင့္တမိေလေတာ့သည္။
ဥဳံ . . . ဖြဲဟဲ့ လြဲေစ ဖဲေစ၊ ယေန႔အခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္အနာဂတ္၌ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ, ျမတ္ဘုရားအဆုံးအမကို ခ၀ါခ်ၿပီး လူမ်ိဳးျခားယဥ္ေက်းမႈ, ဘာသာျခား အဆုံးအမကုိ ခုံမင္ျမတ္ႏုိး သည့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား, အမ်ိဳးသမီးမ်ား မျဖစ္ေပၚရစ္ပါေစသား၊ မျဖစ္ေပၚေစခလုိ
အရွင္ေဒ၀ိႏၵာဘိ၀ံသ
(၂၄၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉)

Thursday, December 24, 2009

အာ႐ွက်ား

ဧ၀ံ ေမ စိႏၱိတံ
ေလာကႀကီးသည္ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွ၏။ တခါတရံ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာမ်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ ေတာင္ယာခုတ္ေနေသာ ေက်းေတာသားတစ္ေယာက္က သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိ ေရာက္သြားသကဲ့သုိ႔တည္း။ (ဥပမာ- ေတာင္သူႀကီးမင္း)။

တခါတရံ လုံး၀ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအရာမ်ားကလည္း ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္တတ္၏။ ပါးစပ္ေပါက္နား ေရာက္ေနေသာ အသားတုံး ျပဳတ္က်သြားသကဲ့သုိ႔တည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးသူမ မ်ားက ‘ဘ၀ဆုိတာ သစ္ငုတ္ျမင့္တုံ၊ ျမက္ျမင့္တုံပါပဲ’ ဟုေျပာၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္အရာမဆုိ မတည္မျမဲျဖစ္တတ္ပုံကုိ သင္ခန္းစာ ယူဖုိ႔ပင္တည္း။

မိမိသည္ ဤႏွစ္၌ (၂၀၀၉) မေလးရွားသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိ သြားမည္ ဟုလည္း စိတ္မကူးခဲ့ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာေနေသာ မိတ္ေဆြ မေလးရွားေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ အမွတ္မထင္ ဆုံေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ၂၀- ၁၂- ၂၀၀၉- ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားသုိ႔ အမွတ္တမဲ့ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။
မိမိသည္ ေဒါက္တာ အရွင္ဣႏၵကႏွင့္ မေတြ႔သည္မွာ ၁၀-ႏွစ္ေက်ာ္သြားေပၿပီ။ လူခ်င္းမေတြ႕ ေသာ္လည္း သူသည္ သီရိလကၤာမွ M.A ဘြဲ႔ရေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဘုံေဘတကၠသုိလ္မွ Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႔ရေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယခုေလာေလာဆယ္မွာ မေလးရွားမွာ ေက်ာင္းထုိင္ေန ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း သူႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းကေတာ့ ၾကားသိေနရ၏။


ယခုေခတ္ မီဒီယာမ်ားက လူသားမ်ားအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားလွေပသည္။ ေခတၱခဏ ကြဲကြာေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုံး၀ မေတြ႕ေလာက္ေတာ့ဘူးဟု ထင္ရေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အင္တာနက္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္သည္ မိတ္ေဆြမ်ား ဆုံစည္းရာ႒ာနေလးပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ‘အုိ အင္တာနက္ thank you very much’ ဟု ေျပာရမလုိပင္။
ေဒါက္တာ အရွင္ဣႏၵကႏွင့္မိမိသည္ အင္တာနက္အြန္လုိင္းေပၚမွာပင္ အမွတ္မထင္ ဆုံျဖစ္ ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ထုိအခါၾကမွ သူ႔အေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ ေလေတာ့သည္။

သူသည္ မေလးရွားေရာက္သည္မွာ ၃-ႏွစ္ခန္႔မွ် ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကိုးကြယ္သူ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္ ဒကာ, ဒကာမမ်ား၏ ပင့္ဖိတ္မႈေၾကာင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓမၼျပန္႔ပြားေရး အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ဆန္းေဒး စကူးလ္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း မိတ္ေဆြရဟန္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဓမၼစင္တာ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ စိုင္းျပင္းေနေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ရဟန္းေတာ္ေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးတုိးတက္ဖုိ႔ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပေလသည္။

မိမိလည္း သူ႔၏ ဘာသာ, သာသနာအေပၚထားရွိေသာ သဒၶါတရားကုိ အေတာ္ေလး အားရ ေက်နပ္မိေလသည္။ သူသည္ ရံဖန္ရံခါ စာေရး၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဟာၿပီး ႏုိင္ငံျခားးသားမ်ားးအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တရားေဟာ၏။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာအျမင္, ေခတ္ႏွင့္အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေသာအေတြး ရွိ၏။ ဗုဒၶသာသနာတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္၏။ အေနအထုိင္ေကာင္း၏။ လူႀကီးလူေကာင္းပီပီ ေျပာတတ္ဆုိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္ဒကာ, ဒကာမ်ားက သူ႔ကို အထူးေလးစားၾကည္ညိဳ ၾကေပသည္။

သူသည္ မိမိအား မေလးရွားရွိ သူ႔ေက်ာင္းကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားေလသည္။ သုိ႔ႏွင့္ မိမိသည္ ေကလနိယတကၠသိုလ္ (သီရိလကၤာ) စာေမးပြဲၿပီးဆုံးေသာအခါ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕သုိ႔ အမွတ္မထင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေလေတာ့သည္။
ကြာလာလမ္ပူ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အာရွ၏ က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္မွန္းကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ျမင္ေတြ႕ရေလေတာ့သည္။ ကြာလာလမ္ပူ၏ ၾကီးက်ယ္ ခန္းနားမႈက မိမိ၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ (၀ံသာႏု)ကို အမိျမန္မာျပည္သုိ႔ ဆြဲေခၚသြားေလေတာ့သည္။ ငါတုိ႔ ျမန္မာ ျပည္ႀကီးလည္း အခုလုိ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားလွ်င္ ေကာင္းမွာပဲ ဟု။

လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုခ်စ္၏။ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ျမတ္ႏုိး၏။ ကိုယ့္သာသနာကုိ တန္ဖုိးထား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္သမွ် ေရႊတိဂုံဘုရားကို တမ္းတျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာမွာ အလွဆုံး ဗိသုကာကို ျပပါဆုိလွ်င္ မိမိသည္ ေရႊတိဂုံဘုရားကုိပဲ ညႊန္ျပေပမည္။ ေရႊတိဂုံကို ဖယ္ရွားလုိက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္၏အလွသည္လည္း နိဂုံးခ်ဳပ္သြားေပမည္။ ေရႊတိဂုံျဖင့္တန္ဆာဆင္ထား ေသာ ျမန္မာျပည္ကို စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ အခ်ိဳေပၚသကာေလာင္းသကဲ့သုိ႔ အာရွ၏ က်ားဆုိမွက်ား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္တကား။
မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ေျပာဆုိဆက္ဆံၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႔ေလးမ်ား၏ အလုပ္ၾကိဳးစားမႈ, ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အေပၚ ခ်စ္ခင္မႈ, ျမတ္ဘုရားသာသနာကို ေလးေလးစားစား ရွိမႈကို သိျမင္ရခဲ့ေလသည္။ အထူးအားျဖင့္ သူတုိ႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကုိ အေတာ္ေလး သေဘာက်မိ၏။

မိမိသည္ စူးစမ္းလုိသျဖင့္ “မင္းတုိ႔ျမန္မာျပည္ကုိ မျပန္ခ်င္ဘူးလား”ဟု လူငယ္ေလးမ်ားကို ေမးလုိက္၏။
လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္က ေျပာ၏။ “ဘုန္းဘုန္းဘုရား ဘယ္လုိေမးလိုက္တာလဲ၊ ျပန္ခ်င္တာေပါ့၊ အေတာင္ပံပါရင္ အခုပဲ ခ်က္ခ်င္း ထၿပီး ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လုိက္ခ်င္တယ္ဘုရား”တဲ့။
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားတဲ့ အခန္းထဲမွာ အဲယားကြန္းေလကို ႐ွဴရတာထက္ ရြာေရွ႕က တမာရိပ္မွာ သင္းျပန္႔ျပန္႔ ေလရန႔ံေလးကို ႐ွဴရတာက ပိုၿပီးလန္းပါတယ္”တဲ့။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ မေနခ်င္ဘဲႏွင့္ ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အလုပ္အကုိင္ အေတာ္အဆင္ျပင္ေနေသာ ရန္ကုန္သား လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကေတာ့ မေလးရွားမွာ ေနရတာကလည္း ႀကီးက်ယ္ပါတယ္၊ ၀င္ေငြကလည္း မီလ်ံနာသူေ႒းေလာက္ မဟုတ္ေတာင္ တပည့္ေတာ္အေနနဲ႔ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေရႊတိဂုံဘုရားကို မဖူးရလုိ႔ မေပ်ာ္တစ္၀က္ ေပ်ာ္တစ္၀က္ပါဘုရား တဲ့။
မိမိသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းတပါး၌ ၃-ႏွစ္ ၃-မုိး ၀ါဆုိဖူး၏။ သုိ႔ေသာ္ ၁-ႏွစ္မွ မေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါ။ အေျခအေနအရသာ ေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိခင္ျမန္မာျပည္က လြဲ၍ ဘယ္တုိင္းျပည္, ဘယ္ႏုိင္ငံမွ် မေနခ်င္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ေလးမ်ား၏ အလြမ္းဓာတ္ကုိ မိမိ ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကို လြမ္းၾကျခင္းပင္တည္း။ ကိုယ္ခ်စ္ေသာ အမိတုိင္းျပည္ကို တုိးတက္ေစခ်င္သည္မွာလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိင္းရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ဆႏၵပင္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အာရွ၏က်ားတစ္ေကာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ မေလးရွားကုိ ၾကည့္ၿပီး ဧ၀ံ- ဤသုိ႔၊ ေမ- ငါသည္၊ စိႏၲိတံ- ၾကံစည္စဥ္းစား မိေလေတာ့သည္။

တေန႔ေသာအခါ …
ျမန္မာသည္ အာရွ၏ က်ားဆုိမွက်ား၊ ကုိးေတာင္ျပည့္ က်ား

---------------
အရွင္ေဒ၀ိႏၵာဘိ၀ံသ
(၂၃၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇)