Tuesday, December 29, 2009

ၿမန္မာနုိင္ငံမွေထရ၀ါသံဃာ.ဂုိဏ္းႀကီး ( ၉ ) ဂုိဏ္း


ၿမတ္စြာဘုရားရွင္ေဟာႀကားေတာ္မူအပ္ေသာသုတ္၊ ၀ိနည္း၊ အဘိဓမၼာဟုဆုိအပ္ေသာ ပိဋကတ္သံုးပံု တြင္ သုတ္ႏွင့္အဘိဓမၼာမပါ၊ ၀ိနည္းေတာ္အပုိင္းတြင္သာ အနက္အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိ လုိက္နာမွဳ၌သာ အနည္းငယ္ ကြဲလြဲမွဳရွိကာကြဲၿပားသြားႀကသည့္ သံဃာေတာ္မ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ ဆရာအစဥ္အဆက္အားၿဖင့္ ဂုိဏ္းမ်ား အၿဖစ္တည္ရွိကာ ယေန႔ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ( ၉ ) ဂုိဏ္း ရွိေနသည္ကုိ ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထုိသံဃာ့ဂုိဏ္းႀကီးမ်ား အမည္ႏွင္.ၿဖစ္ေပၚလာပံုသမုိင္းအက်ဥ္းကုိ တင္ၿပရလွ်င္.....

( ၁ ) သုဓမၼာဂုိဏ္း

တာ၀တိသာနတ္ၿပည္တြင္ သိႀကားမင္းသည္သုဓမၼာဇရပ္ေတာ္၌မွဳခင္းမ်ားကုိ စီစဥ္ဆံုးၿဖတ္ေလ့ ရွိသည္။ ဤ အစဥ္အလာအရ ၿမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ေတာ္က သာသနာေရးဆုိင္ရာမွဳခင္းမ်ားကုိ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ားစုေ၀းဆံုးၿဖတ္ရာ၌ ထုိေနရာဌာနကုိ "သုဓမၼာ " ဟုေခၚသည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းသုိ႔ တက္ေရာက္ ခြင့္ရေသာ ဆရာေတာ္မ်ားကုိ သုဓမၼာ၀င္ဟုေခၚသည္။ သံဃာ့ဂုိဏ္းမ်ား မကြဲမၿပား တစ္စည္းတစ္လံုးတည္း ရွိစဥ္က ၿမန္မာနုိင္ငံတြင္ ္သံဃာအားလံုးသည္ သုဓမၼာ၀င္ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ အုပ္ခ်ဴပ္မွဳေအာက္တြင္ ရွိေနႀကသည္။ ထုိသုိ႔ရွိေနရာမွ မင္းတုန္းမင္းႀကီးလက္ထက္တြင္ ' ေရႊက်င္ ' ဂုိဏ္းခြဲထြက္သြားေသာအခါ ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္မဟုတ္ေသာသံဃာမ်ားကုိသုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္အၿဖစ္ေခၚဆုိႀကသည္။

( ၂ ) ေရႊက်င္ဂုိဏ္း

မင္းတုန္းမင္းႀကီးသည္ ၀ိနည္းသိကၡာအလြန္ေလးစား၍ အက်င့္ပဋိပတ္ႏွင့္ၿပည္႔စံုေသာ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ ဘုရားႀကီး ဦးဇာဂရကုိ အလြန္တရာႀကည္ညဳိ၍ သာသနာပုိင္အၿဖစ္္တင္ေၿမွာက္လုိေသာ္လည္း ေတာင္နန္း မိဖုရားေခါင္စႀကၤာေဒ၀ီ၏ ဆႏၵကုိမလြန္ဆန္နုိင္သၿဖင့္ ေမာင္းေထာင္ဆရာေတာ္ကုိ သာသနာပုိင္ တင္ေၿမွာက္ခဲ့ရသည္။ အခါတစ္ပါးေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားက သာသနာပုိင္ ဆရာေတာ္ထံ သြားေရာက္ရာ စကားမေၿပာဆုိပဲေနခဲ့သၿဖင့္ ဆရာေတာ္မွ မိမိအားမလုိလားဟု သေဘာပုိက္ေတာ္မူခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ကုိ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားအမိန္႔ၿဖင့္ သုဓမၼာသုိ႔ ႀကြရန္ဆင့္ဆုိရာ မႀကြဘဲေနသၿဖင့္ သုဓမၼာဆရာေတာ္မ်ားက အတင္းအႀကပ္ေခၚဆုိရန္ ္စီမံရာတြင္ မင္းတုန္းမင္းႀကီးက ေရႊက်င္ဆရာေတာ္အား သုဓမၼာသုိ႔ ဆင့္ေခၚခြင့္မရွိ၊ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္လြတ္လပ္စြာ သီတင္းသံုးနုိင္သည္ဟု အမိန္႔ထုတ္ၿပန္ခဲ့သည္။

ထုိအခ်ိန္မွစ၍ ေရႊက်င္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦးဇာဂရ၏တပည္႔ သံဃာေတာ္အဆက္ဆက္တုိ႔ကုိ
ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္ဟု ေခၚဆုိႀကသည္။


( ၃ ) ဒြါရဂုိဏ္း (၃) ဂုိဏ္း

သကၠရာဇ္ ၁၂၁၄ ခုႏွစ္တြင္ပဲခူးတုိင္းအုတ္ဖုိၿမိဳ႔မွ ဆရာေတာ္အရွင္ဥကၠံသ၀ိမာလာသည္ ေရသိမ္၌ ရဟန္းခံၿခင္းကုိ အေႀကာင္းၿပဳ၍ အဂၤလိပ္အစုိးရလက္ေအာက္ရွိ သုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္ဆရာေတာ္မ်ားႏွင့္ အၿငင္းပြားခဲ့သည္။ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္သည္မိမိတပည့္ရဟန္းမ်ားနွင့္ သီးၿခားဂုိဏ္းခဲြခဲ့သည္။ ဘုရားရွိခုိးရာ၌ ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံဟူ၍ ရွိခုိးၿခင္းမၿပဳရ၊ ကာယဒြါရ၊ ၀စီဒြါရ၊ မေနာဒြါရဟုဒြါရၿဖင့္ ရွိခုိးမွမွန္ကန္သည္ဟု အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ကဆံုးၿဖတ္သည္။ ( ယခုေတာ့ ထုိသုိ႔ဘုရားရွိခုိးသည္ကုိ မေတြ႔ရ ေတာ့ပါ။ တစ္နုိင္ငံလံုးနီးပါး ကာယကံ၊ ၀စီကံ၊ မေနာကံၿဖင့္သာ ရွိခုိးႀကသည္။)

ဇိနတၱပကာနီက်မ္းၿပဳက်ီးသဲေလးထပ္ဆရာေတာ္ (သုဓမၼာဂုိဏ္း) က ကံၿဖင့္ ရွိခုိးမွမွန္ကန္ေႀကာင္း ၿငင္းခံုႀကသည္။ ထို႔ေႀကာင့္ ေအာက္ၿမန္မာနုိင္ငံ၌ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္၏ဂုိဏ္းကုိ ဒြါရဂုိဏ္း
ဟုေခၚႀကသည္။ သုဓမၼာဂုိဏ္းကုိမူ ကံဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။ ေနာက္ပုိင္းတြင္မူ ကံဂုိဏ္းဟုမေခၚေတာ့ပဲ သုဓမၼာဂုိဏ္းဟုပင္ ၿပန္လည္ေခၚႀကသည္။


ယင္းဒြါရဂုိဏ္းသည္ (က) အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရ၊ (ခ) မဟာဒြါရ၊ (ဂ) မူလဒြါရ ဟူ၍ (၃) မ်ဴိး
ထပ္၍ ကြဲသြားႀကၿပန္သည္။


( က ) အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္း

ဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးလက္ထက္မွာပင္ ငါးသုိင္းေခ်ာင္းေရတံခြန္ေက်ာင္းတုိ္က္ ဆရာေတာ္ ႀကီးကုိ အၿခားေသာဒြါရဂုိဏ္း၀င္ေက်ာင္းတုိက္ႀကီး (၆) တုိက္မွ သံဃာေတာ္မ်ားက ပထမပါရာဇိက (မာတုဂါမၿဖင့္ ေဖာက္ၿပန္သည့္အမွဳ) ၿဖင့္ စြပ္စြဲႀကသည္။ ဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ အစြပ္စဲြခံရသည့္ ဆရာေတာ္ႀကီးဘက္မွရပ္တည္ခဲ့သၿဖင့္ ေက်ာင္း(၆) ေက်ာင္းမွ သံဃာေတာ္မ်ားသည္ သီးၿခားဂုိဏ္းတည္ေထာင ္ႀကသည္။ " င၀န္ၿမစ္" ကုိ အေနာက္ေခ်ာင္းဟု ထုိေဒသတြင္ေခၚႀကသည္။ ယင္းအေနာက္ေခ်ာင္းကုိ အစြဲၿပဳ၍ ေရႀကည္၊ငါးသုိင္းေခ်ာင္းတစ္၀ုိက္ရွိ အဆုိပါဒြါရဂုိဏ္းကုိ အေနာက္ေခ်ာင္းဒြါရဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။

(ခ) မဟာဒြါရဂုိဏ္း

ဒြါရဂုိဏ္းခ်ဴပ္အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေဗဒင္က်မ္းတတ္ကြ်မ္းလွသည္ဟု ုဆုိသည္။ ယခု လက္ရွိအမ်ား လက္ခံသတ္မွတ္ထားေသာ လၿပည့္လကြယ္ေန႔မ်ားသည္ ေဗဒင္နည္းအရ တြက္ခ်က္ရာ၌ အမွန္တကယ္ လမၿပည့္ေသး၊ လမကြယ္ေသး၊ လၿပည္.ေက်ာ္တစ္ရက္ေရာက္မွလၿပည့္သည္။ လဆန္းတစ္ရက္ေရာက္မွ လကြယ္သည္ဟု ဆုိ၍ (၁၅) ရက္တစ္ႀကီမ္လၿပည့္၊ လကြယ္သိမ္၀င္၍ သံဃဥပုသ္ၿပဳၿခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္သည္။ အၿခားေသာသုဓမၼာဂုိဏ္း၀င္ႏွင့္ ေရႊက်င္ဂုိဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္ လၿပည့္၊ လကြယ္ေန႔မ်ား၌ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကေသာ္လည္း ဒြါရဆရာေတာ္ႀကီးႏွင့္ တပည့္မ်ားသည္ လၿပည္.ေက်ာ္ (၁) ရက္ေန႔ႏွင့္လဆန္း (၁) ရက္ေန႔ေရာက္မွသာ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကသည္။ အုတ္ဖိုိဆရာေတာ္ႀကီး ၁၂၆၇ ခုႏွစ္တြင္ ပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ပုိင္းတြင္ ၁၂၈၀ ၿပည့္ႏွစ္၌ ဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာေတာ္မ်ားသည္ (ရာဇပဓာနံ) ဟူေသာ ၿမတ္စြာဘုရား၏အမိန္႔ေတာ္အရ လၿပည့္လကြယ္ကိစၥကုိ အစုိးရမင္းတုိ႔၏ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္သည္သာ အတည္ၿဖစ္သည္ဟူေသာ ေဒသနာအရဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာေတာ္အမ်ားစုသည္ အမ်ားနည္းတူ လၿပည့္ေန႔ႏွင့္ လကြယ္ေန႔မ်ားတြင္ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳႀကပါသည္။ ယင္းဒြါရဂုိဏ္းမွာ အၿခားေသာ ဒြါရဂုိဏ္းမ်ားထက္ သံဃာအေရအတြက္မ်ားၿပားေသာေႀကာင့္ မဟာဒြါရဂုိဏ္းဟုေခၚႀကသည္။ ဤဂုိဏ္း၏ အမည္အၿပည့္အစံုမွာ (ဓမၼာနုဓမၼမဟာဒြါရနိကာယဂုိဏ္း) ၿဖစ္ပါသည္။

ဓမၼာနုဓမၼ = တရားအတုိင္းလုိက္နာေသာ

မဟာ = သံဃာမ်ားၿပားေသာ

ဒြါရ = ဘုရားရွိခုိးရာ၌ (ဒြါရၿဖင္.ရွိခုိးေသာ)၊

နိကာယ = သံဃာ.အစုအေ၀း (ၿဖစ္သည္။)

(ဂ) မူလဒြါရဂုိဏ္း

အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးပ်ံလြန္ေတာ္မူၿပီးေနာက္ မဟာဒြါရဂုိဏ္း၀င္သံဃာမ်ားသည္ လၿပည့္လကြယ္ကိစၥကုိ အၿခားဂုိဏ္းသံဃာမ်ားႏွင့္အတူ ၿပန္လည္လက္ခံႀကေသာ္လည္း အခ်ဴိ.ေသာဒါြရဂုိဏ္းသံဃာမ်ားမွာ အုတ္ဖုိဆရာေတာ္ႀကီးခ်မွတ္ခဲ့သည့္မူအတုိင္း လၿပည့္ေက်ာ္(၁)ရက္ႏွင့္လဆန္း(၁)ရက္တုိ႔တြင္ သိမ္၀င္ဥပုသ္ၿပဳၿမဲၿပဳႀက၏။ ထုိသုိ႔ မူလအတုိင္းရိွသည့္ဒြါရဂုိဏ္းကုိ မူလဒြါရဟုေခၚဆုိႀကသည္။

မူလဒြါရဟူေသာအမည္၏ေရွ.တြင္ ' ဓမၼ၀ိနယာနုေလာမ ' ဟုထပ္ဆင့္၀ိေသသနၿပဳထားသည္။ ( ဓမၼ + ၀ိနယ + အနုေလာမ ) သုတၱံ၊ အဘိဓမၼာတရားေတာ္ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ ၀ိနည္းနွင့္လည္းေကာင္း ေလ်ာ္ညီေသာဂုိဏ္းဟုဆုိလုိ၍အမည္အၿပည့္အစံုမွာ ' ဓမၼ၀ိနယာနုေလာမူလဒြါရနိကာယ ' ဂုိဏ္းဟု ေခၚဆုိႀကသည္။

( ၆ ) ေ၀ဠဳ၀န္နိကာယဂုိဏ္း

ရန္ကုန္ၿမဳိ.၊ ဗဟန္းရပ္ကြက္၊ သီလရွင္ေက်ာင္းအတြင္းရွိ၀ါးေက်ာင္း၌ ေနထုိင္ေသာေႀကာင့္ ယင္းဆရာေတာ္ကုိ ေ၀ဠဳ၀န္ဆရာေတာ္ဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ယင္းဆရာေတာ္သည္ ဗဟန္းေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္း တုိက္ကုိ တည္ေထာင္ၿပီးေနာက္ အင္းလ်ားေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္၊ စမ္းေခ်ာင္းေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္၊ ပုသိမ္ႏွင့္ၿမန္ေအာင္ၿမဳိ.မ်ားရွိ ေ၀ဠဳ၀န္ေက်ာင္းတုိက္မ်ားကုိ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ယင္း၏တပည့္သံဃာ မ်ားကုိ ေ၀ဠဳ၀န္ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ဒြါရဂုိဏ္းႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံသၿဖင့္ ' ေ၀ဠဳ၀န္ဒြါရဂုိဏ္း ' ဟုလည္းေခၚဆုိႀကသည္။

( ၇ ) စတုဘုမၼိက မဟာသတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂုိဏ္း

စစ္ကုိင္းၿမဳိ.၏အေနာက္ဘက္ မင္း၀န္ေတာင္တန္း၌ ပုဇဥ္းထုိးငွက္မ်ား တြင္းတူးရာမွ လုိဏ္ဂူၿဖစ္လာၿပီး ယင္းငွက္တြင္းမ်ားရွိေသာေနရာ၌ တည္ရွိေသာဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ ငွက္တြင္းေခ်ာင္ဟု ေခၚဆုိႀကသည္။ ယင္းငွက္တြင္းေခ်ာင္ဆရာေတာ္ဦးပ႑၀သည္ မင္းတုန္းမင္းလက္ထက္၌ မဟာသတိပဌာန္သုတ္ေတာ္လာ (၃၂)ေကာဌာာသကမၼဌာန္းကုိ ႀကဳိးပမ္းအားထုတ္ၿပီးေဟာႀကားၿပသသည္။

ထုိ.အၿပင္ အစဥ္အလာအားၿဖင့္ ကာမ၊ ရူပ၊ အရူပ ဟူေသာ (ဘံု ၃ ပါး )ကုိ ေဟာေၿပာေလ့ရွိရာမွ နိဗၺာန္ကုိပင္ ဘံုတစ္ခုအေနၿဖင့္ ထည့္သြင္း၍ ဘံု (၄) ပါးရွိသည္ဟု ေဟာေၿပာခဲ့ၿခင္းေႀကာင့္ စတုဘုမၼိက ( စတု = ေလး ၊ ဘုမၼိက = ေနရာ/ တည္ရာဌာန ဘံုရွိၿခင္း ) ဟု အမည္တစ္ခုထပ္ဆင့္တုိးခဲ့သည္။ ထုိ႔ေႀကာင့္ ဤဂုိဏ္းကုိ စတုဘုမၼိကမဟာသတိပဌာန္ငွက္တြင္းဂုိဏ္း ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

( ဂ ) ဂဏ၀ိမုတ္ကူးတုိ. ဂုိဏ္း

ထား၀ယ္ၿမိဳ.နယ္၊ ကူးတုိ႔ရြာဆရာေတာ္ ဦးကၠုႏၵ၀ံသသည္ ေတာရေဆာက္တည္၍ တရားက်င့္သံုးလ်က္ ရွိသည္။ သုဓမၼာဂိုဏ္းခ်ဴပ္၊ဂုိဏ္းအုပ္၊ဂုိဏ္းေထာက္မ်ားက မႀကာခဏ ဆင့္ေခၚသၿဖင့္ ယင္းသို႔ဆင့္ေခၚ ခံရၿခင္းမွ ကင္းလြတ္ခြင့္ၿပဳရန္ မႏၱေလး၊ သုဓမၼာသာသနာပုိင္ထံ ေမတၱာစာတင္သြင္းခဲ့သည္။ သာသနာပုိင္ ပခန္းဆရာေတာ္က ၁၂၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းေတာရေက်ာင္းဆရာေတာ္ႀကီးကုိဆင့္ေခၚၿခင္းမၿပဳနုိင္ေစရန္ သုဓမၼာဂုိဏ္းမွ အလြတ္ ' ဂဏ၀ိမုတၱိ ' ( ဂဏ = ဂုိဏ္း ၊ ၀ိမုတၱိ = လြတ္ၿခင္း ) ဟု စာခြ်န္ေတာ္အမိန္႔ ထုတ္ၿပန္ေပးခဲ့သည္။

ထုိ႔ေႀကာင့္ ယင္းဆရာေတာ္ႀကီး၏တပည္႔အစဥ္အဆက္တုိ႔ကုိ ' ဂဏ၀ိမုတၱိ ကူးတုိ႔ ' ဂုိဏ္းဟုေခၚဆုိႀကသည္။ သုဓမၼာဂုိဏ္းမွ အလြတ္ၿဖစ္ေသာကူးတုိ႔ရြာမွဆရာေတာ္ႀကီး၏ တပည့္သံဃာမ်ားဟုဆုိလုိသည္။ မူလ ဆရာေတာ္ႀကီးကေတာ့ ေတာရေဆာက္တည္လုိ႔ ကင္းလြတ္ခြင့္ရတယ္။ အခုတပည့္ေတြကေရာ ဆရာေတာ္ႀကီးကဲ့သုိ႔ အားလံုးပဲေတာရေဆာက္တည္ႀကသလား၊ မေဆာက္တည္တဲ့ ရဟန္းေတြကုိ ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးသင့္သလား၊ စဥ္းစားစရာပါပဲ..

( ၉ ) ဓမၼယုတၱိနိကာယ မဟာရင္ဂုိဏ္း

မဟာရင္ဆရာေတာ္သည္ ၁၂၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ယိုးဒယားနုိင္ငံ၌ ေမြးဖြားခဲ့၍ ငယ္မည္မွာ " ဦးရင္ " ၿဖစ္သည္။ ယိုးဒယားနုိင္ငံ ' ဓမၼယုတၱိနိကာယ ' ( တမယြတ္ ) ဂုိဏ္း၌ ရဟန္းၿပဳ၍ ပါဠိစာေပမ်ားကုိ မဟာအဆင့္အတန္းေအာင္ၿမင္သည္အထိ စာေပသင္ႀကားတတ္ေၿမာက္ခဲ့သည္။ ထုိအခါဦးရင္အမည္ကုိ မဟာဘြဲ႔နွင့္ေပါင္းစပ္၍ မဟာရင္ၿဖစ္လာသည္။

မဟာရင္အမည္ရွိဆရာေတာ္ႀကီးသည္ ေမာ္လၿမဳိင္ၿမဳိ.နယ္ ' ကတုိး ' ရြာ၌ ေက်ာင္းတုိက္တည္၍ စာေပပုိ႔ခ်သည္။ ယင္း၏တပည့္သံဃာမ်ားကုိ ' မဟာရင္ဂုိဏ္း ' ဟုေခၚဆုိႀကသည္။ ယုိးဒယားနုိင္ငံရွိမူလပင္မဂိုဏ္း၏အမည္ကုိ ပူးတဲြ၍ ' ဓမၼယုတၱိ နိကာယ မဟာရင္ဂုိဏ္း ဟုေခၚဆုိႀကသည္။

ဓမၼ = တရားေတာ္ကုိ ၊

ယုတၱိ = အေထာက္အထားၿပဳေသာ ၊

နိကာယ = သံဃာအစုအေ၀း ။

ဟူ၍ၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါနုိင္ငံေတာ္အသိအမွတ္ၿပဳသံဃာ့ဂုိဏ္းႀကီး ( ၉ ) ဂုိဏ္းတုိ႔သည္ ဘုရားေဟာပိဋကတ္ ( ၃ ) ပံု အနက္သုတ္ႏွင့္အဘိဓမၼာတုိ႔တြင္ အယူအဆတူမွ်ႀကေသာ္လည္း ေစာင့္ထိန္းလုိက္နာအပ္သည့္ ၀ိနည္းပုိင္း ဆုိင္ရာတုိ႔တြင္ အေလးအေပါ့အတိမ္အနက္စသည္ၿဖင့္ ကြဲလြဲမွဳရွိႀကသည္ကုိ အေႀကာင္းၿပဳ၍ ကြဲၿပား ေနႀကၿခင္းသာၿဖစ္ပါသည္။

အထက္ပါသံဃာ့ဂုိဏ္းမ်ား ေပၚေပါက္ရၿခင္းအေႀကာင္းကုိ သံုးသပ္ရေသာ္ သီလသမာဓိႏွင့္ၿပည့္စံုၿပီး စာေပက်မ္းဂန္ တတ္ကြ်မ္းကာ ေနာက္လုိက္တပည့္သံဃာမ်ားၿပားေသာ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ား၏ ဓမၼ၀ိနယႏွင့္ ထုိစဥ္ကာလသံဃာထုႏွင့္ မင္းအစုိးရအေပၚပုဂၢလိကအၿမင္ၿဖင့္ မိမိယံုႀကည္ယူဆခ်က္အတုိင္း စုိက္ တမတ္မတ္က်င့္သံုးၿပီး အၿခားေသာသံဃာမ်ားနွင့္ မဆက္စပ္ပဲ သီးၿခားေနခဲ့ၿခင္းက စတင္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႔
ရသည္။ ညွိႏွဳိင္း၍မရေလာက္ေအာင္ႀကီးမားသည့္ သေဘာထားကြဲလြဲမွဳမရွိခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသည္။ အၿခားေသာဘာသာမ်ားနွင့္ နွဳိင္းယွဥ္ေလ့လာနုိင္ေသာ ယခုေခတ္ႀကီးတြင္ ေထရ၀ါဒအစစ္အမွန္ဟု ေႀကြး ေႀကာ္ေနေသာမိမိတုိ႔နုိင္ငံအေနၿဖင့္ ယခုကဲ့သုိ႔ သံဃာ့ဂိုဏ္းမ်ားအမ်ားအၿပားရွိေနၿခင္းကား မေကာင္းေပ၊

ထုိ.ေႀကာင္.ပင္လွ်င္ ၿမန္မာၿပည္၏ရွင္မဟာဗုဒၵေဃာသဟုပင္ ဂုဏ္ၿပဳေခၚတြင္ရသည့္ ေတာင္ၿမဳိ. (အမရပူရ မဟာဂႏၶာရံု) ဆရာေတာ္အရွင္ဇနကာဘိ၀ံသက သံဃအစည္းအေ၀းတစ္ခုတြင္ အဆုိပါဂုိဏ္းမ်ား အားလံုး ဖ်က္သိမ္းၿပီး ေထရ၀ါဒစစ္စစ္သံဃာဟုသာ သတ္မွတ္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ဖူးေႀကာင္း မွတ္သား ႀကည္ညဳိခဲ့ ရဖူးပါသည္။

ေခတ္အၿမင္ရွိလွေသာဆရာေတာ္၏ ဥာဏ္ေတာ္ကုိသာ ႀကည္ညဳိဦခုိက္ရပါသည္။ သုိ.ေသာ္.... ထုိစဥ္က အေႀကာင္းေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ ဆရာေတာ္ဘုရား၏ရည္မွန္းခ်က္ မေအာင္ၿမင္ခဲ့ရေပ၊ တစ္ခ်ိန္ေသာအခါ တြင္ကား ဆရာေတာ္ေမွ်ာ္မွန္းသကဲ့သုိ႔ ၿဖစ္လာနုိင္ပါေေစဟုသာ ေမွ်ာ္လင့္ဆုေတာင္းမိပါသည္။

အပၸမာဒမဂၢဇင္းတြင္ေဖာ္ၿပပါရွိေသာေဆာင္းပါးရွင္ ငွက္ေတာင္ပံ်(ဇင္းက်ဴိက္)၏ "သဂၤါယနာႏွင့္ ေထရ၀ါဒ သံဃဂုိဏ္းႀကီးမ်ား" ေဆာင္းပါးကုိ ၿပန္လည္မြမ္းမံတင္ၿပပါသည္။ သီးၿခားခြင့္မေတာင္းနုိင္သည္ကုိ နားလည္ခြင့္လြတ္နုိင္မည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။
(icenandaw.ning) မွ ကူးယူေဖာ္ျပသည္။

မ်ဳိးခ်စ္အာဇာနည္


ဧ၀ံ ေမ ပတၳိတံ
ဘုန္းဘုန္းဘုရား
မိမိသည္ အခန္းထဲမွာ အနားယူေနခိုက္ ေက်ာင္းသားတစ္ေယာက္၏ အသံကို ၾကားလုိက္ရ သျဖင့္ အခန္းတံခါးကုိ ဖြင့္လုိက္၏။

ဆရာေတာ္က ဘုန္းဘုန္းက ပင့္ခုိင္းလုိက္လုိ႔ပါဘုရား
ေအးေအး - ဟုတ္ၿပီ၊ ဘာကိစၥလဲ
မွန္ပါ၊ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးမွာ ပရိတ္တရား ခ်ီးျမွင့္ဖုိ႔ပါဘုရား
မိမိ ေရာက္သည့္ေန႔မွာပဲ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးႏွင့္ ပက္ပင္းတုိးမိေလသည္။ မိမိ စီးနင္း လုိက္ပါလာသည့္ ေလယာဥ္သည္ ကြာလာလမ္ပူေလဆိပ္သုိ႔ နံနက္ ၈-နာရီခန္႔မွာ ဆုိက္ေရာက္ သျဖင့္ ေဒါက္တာအရွင္ဣႏၵက၏ ကပုန္းေက်ာင္းသုိ႔ ေန႔ဆြမ္းစားအမီ ေရာက္ရွိလာျခင္း ျဖစ္ေပသည္။
ကပုန္းေက်ာင္းတြင္းမွာ က်င္းပသည့္ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးပြဲ၌ ျမန္မာ့႐ုိးရာ လုံခ်ည္, အက်ႌ တုိ႔ကို ၀တ္ဆင္ထားသည့္ သတုိးသား, သတုိးသမီးကို ေတြ႕ရေသာအခါ ဒါမွ ျမန္မာလူမ်ိဳးကြ ဟု စိတ္ထဲ၌ အသံတိတ္ ၾကဳံး၀ါးမိေလသည္။ ႏုိင္ငံရပ္ျခား တုိင္းတပါး၌ ျမန္မာ့၀တ္စုံတုိ႔ကို ျမင္ရဖုိ႔ မလြယ္ကူလွေပ။ ျမန္မာ့၀တ္စုံသည္ ျမန္မာျပည္မွာ မဆန္းေသာ္လည္း ျပည္ပမွာကား ဆန္း၍ လန္း၍ ေနေလေတာ့သည္။ ျမန္မာ့႐ုိးရာဓေလ့ ယဥ္ေက်းမႈတုိ႔သည္ကား ေ၀းကြာေလေလ တမ္းတေလေလ ျဖစ္ေတာ့သည္။
မိမိ အိႏၵိယျပည္မွာ ၀ါဆုိခဲ့စဥ္က နံနက္မုိးလင္းမွာ အိႏၵိယကုလားသီခ်င္းသံက မိမိ၏နားကုိ အျမဲတန္း ႏွိပ္စက္ေလ၏။ ကုလားသီခ်င္းသံကို ၾကားရေလေလ ျမန္မာ့သီခ်င္းသံကို လြမ္းရ ေလေလပင္။
ေအာင္ျခင္းရွစ္ပါး အသံၾကားတဲ့အခါ . . .
အစိေႏၱယ် . အပၸေမယ် အနႏၱစၾကာေသ႒ . အတုမရွိေသာ ေက်းဇူးဂုဏ္ေတာ္ အေပါင္းတည္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ အရွင္၀ိပႆီ.. ျမတ္စြာ . . . . ဘုရား ကိုယ္ေတာ္. စသည့္စသည့္ ျမန္မာ့ေတးသံသာမ်ားကုိ အႏုႆတိ (အဖန္တလဲလဲသတိရျခင္း) ကမၼ႒ာန္း စီးျဖန္းမိေလ ေတာ့သည္။
တခါတရံ နတ္ရြာစံသြားေလၿပီျဖစ္ေသာ ျမန္မာတုိ႔၏ ေနာက္ဆုံးဘုရင္ျဖစ္သည့္ သီေပါမင္း ကုိပင္ သတိရမိလုိက္ေသး၏။ ေအာ္ သီေပါမင္းခမ်ာ ရတနာဂီရိမွာ အက်ဥ္းက်စဥ္က ငါလုိပဲ ကုလား သီခ်င္းသံ၏ ႏွိပ္စက္မႈကုိ ခံရရွာမွာပဲ၊ သူ႔ခမ်ာ ျမန္မာျပည္ႀကီးကို ေတာ္ေတာ္ လြမ္းေတာ္မူလိမ့္ မည့္ျဖစ္ျခင္း
တုိင္းတပါး၏ ႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကို ျမင္ရေလေလ ျမန္မာ့႐ုိးရာယဥ္ေက်းမႈကုိ သတိရေလေလ ျဖစ္ရသည္မွာ အတြင္းမွာ ကိန္းေအာင္းေနသည့္ ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ေၾကာင့္ပင္တည္း။ ယခုကဲ့သုိ႔ ျမန္မာ့႐ုိးရာ၀တ္စုံကုိေတြ႕ရေသာအခါ စိတ္ထဲမွာ အလြမ္းေျပသလုိေတာ့ ခံစားရပါ၏။ သုိ႔ေသာ္ ရာႏႈန္းျပည့္ေတာ့ မဟုတ္။
ယင္းဆြမ္းေကၽြးပြဲ၌ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က တရားနာပရိသတ္အား သီလေပးၿပီးေနာက္ သတုိးသား, သတုိးသမီးတုိ႔အား တစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ နားလည္မႈရွိဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ မယ္တစ္ထမ္း ေမာင္တစ္ရြက္ဆုိတာလုိ တာ၀န္ကိုယ္စီ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ယခုလို ဘာသာတရားႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ၾကျခင္းဟာ အမ်ိဳး ဘာသာ သာသနာကုိ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ အဆုံးအမ ၾသ၀ါဒစကားမ်ားကို မိန္႔ၾကားေတာ္မူ ေလသည္။
အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကို ေစာင့္ေရွာက္ဟူေသာစကားကို ၾကားလုိက္ရသည့္အခ်ိန္မွာ မႏၱေလးျမိဳ႕ ၀ါခင္းကုန္းဆရာေတာ္ေဟာၾကားထားသည့္ မ်ိဳးခ်စ္အာဇာနည္ ဓနဥၥာနီ ဟူေသာ တရားကုိ နားထဲမွာ ၾကားေယာင္မိေလေတာ့သည္။ ဆရာေတာ္၏ အသံမွာ ၾကည္လင္၏၊ ျပတ္သား၏။ နာရသည္မွာ အရသာရွိလွ၏။
ဒကာ, ဒကာမေတြ ကိုယ့္သားသမီးေတြကို ဘုရားအဆုံးအမေတြကုိ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်း ကေလးဘ၀ကစၿပီး ေျပာေပးၾကရမယ္၊ ဒါမွ သူတုိ႔ႀကီးလာတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳး ဘာသာရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိရွိ နားလည္ၾကမွာ၊ အဲသလုိ မဟုတ္ရင္ ဘာသာျခားႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီး ဘာသာကူးေျပာင္းသြားၾကလိမ့္ မယ္၊ ဒီကိစၥကို ေပါ့ေပါ့တန္တန္ မေတြးၾကနဲ႔၊ အလြန္ အေရးႀကီးတယ္
ေျပာရဦးမယ္၊ သင္ခန္းစာယူၾကဖုိ႔အတြက္၊ ဟုိတေန႔က မႏၱေလးကပဲ၊ ကေလးမေလး တစ္ေယာက္ဟာ ဘာသာျခားအမ်ိဳးသားႏွင့္ ရည္ငံၿပီး ဘာသာျခားတုိ႔ရဲ႕ ထုံးစံႏွင့္ အညီ နံနက္ခင္းမွာ မဂၤလာေဆာင္တယ္၊ ညေနေရာက္ေတာ့ သမီးရွင္ျဖစ္သူမိဘေတြက သူတုိ႔ႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖေတြကို ဂါရ၀ျပဳဖုိ႔အတြက္ဆိုၿပီး သတုိးသားႏွင့္ သတုိးသမီး သူတုိ႔အိမ္မွာ ေခၚလုိက္တယ္
ရပ္မိရပ္ဖေတြ စုံတဲ့အခ်ိန္မွာ အေဖျဖစ္သူက သတုိးသားႏွင့္ သတို႔သမီးကို ျမန္မာ့ ယဥ္ေက်းမႈအရ မိဘေတြကို ရွိခုိးဖုိ႔ ေျပာတဲ့အခါ သတုိးသားက `ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာတရားက အျခားဘာသာ၀င္ေတြကို ရွိခုိးဖုိ႔ ပိတ္ပင္ထားပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ရွိမခုိးႏုိင္ပါဘူး`လုိ႔ ေျပာလုိက္တယ္
သမီးကို ရွိခုိးဖုိ႔ေျပာတဲ့အခါက်ေတာ့ သမီးျဖစ္သူက သူ႔အမ်ိဳးသားကို လွမ္းၾကည့္လုိက္တယ္။ ဒီေတာ့ သတုိးသားက `ကၽြန္ေတာ့္အမ်ိဳးသမီးကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာထဲ၀င္ဖုိ႔ သစၥာေရ တုိက္ထား ၿပီးၿပီ၊ ဒါေၾကာင့္သူကလည္း ဗုဒၶဘာသာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာ၀င္ ျဖစ္သြားပါၿပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ ဘာသာ၀င္ျဖစ္သြားၿပီဆုိရင္ အျခားမည္သည့္ ဘာသာ၀င္ကိုမွ် ရွိမခုိးရ ေတာ့ပါဘူး`လုိ႔ ေျပာလုိက္ပါတယ္။ အဲဒီအခါက်မွ အေမျဖစ္သူဟာ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ရင္ဘတ္ စည္တီးကာ ခ်ဳံးခ်ဳံးခ် ငုိပါေတာ့တယ္
ဘယ္ေလာက္ ရင္နာစရာေကာင္းလဲ ပရိသတ္ႀကီး၊ ကိုယ္ေမြးတဲ့ သမီးကေတာင္ ကိုယ့္ကို ရွိမခုိးေတာ့ဘူးဆုိေတာ့ မိဘျဖစ္သူေတြမွာ ၀မ္းနည္းပက္လက္ျဖစ္ၾကမွာေပါ့၊ ဒကာ, ဒကာမေတြ သတိထားၾက၊ ကုိယ့္သားသမီးေတြ အဲသလုိ မျဖစ္ၾကေစနဲ႔၊ ငယ္စဥ္ေတာင္ေက်းကေလးဘ၀က စၿပီး အမ်ိဳးဘာသာကို ခ်စ္တတ္, ျမတ္ႏုိးတတ္ေအာင္ ဆုံးမၾက၊ ေက်ာင္းကန္ဘုရားကို ေခၚသြားၾက၊ ယဥ္ေက်းမႈသင္တန္းေတြမွာ တက္ခုိင္းၾကပါ၊ ဒါမွ ဘာသာ သာသနာရဲ႕ တန္ဖုိးကို သိၾကမွာဟု ၀ံသာႏုစိတ္ဓာတ္ အျပည့္ရွိေသာ ၀ါခင္းကုန္းဆရာေတာ္ အရွင္တိကၡ၏ တရားသံကို ၾကားေယာင္ မိေလသည္။
ထုိကဲ့သုိ႔ ၀ါခင္းကုန္းဆရာေတာ္၏တရားကို သတိရၿပီး အေတြးမ်ား လြင့္ေမ်ာေနစဥ္မွာပင္ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္က ပရိတ္တရားရြတ္ဖတ္ ေတာ့မည္ဟု ပရိသတ္ကို ေဆာ္ၾသလိုက္ေတာ့မွ မိမိ၏ အေတြးမ်ား ျပတ္ေတာက္သြားေတာ့သည္။
ထုိ႔ေနာက္ . . .
မေလးရွားမွာ အလုပ္လုပ္ေနေသာ္လည္း ျပည္ပ႐ိုးရာဓေလ့ကို ခ၀ါခ်၍ ျမန္မာ့႐ုိးရာဓေလ့ကို တန္ဖုိးထားသည့္ ယင္းသတုိးသား သတုိးသမီးတုိ႔၏ မဂၤလာဦးဆြမ္းေကၽြးအခန္းအနားမွာ မိမိသည္ ပရိတ္တရားေတာ္ကုိ ေက်ာင္းထုိင္ဆရာေတာ္ႏွင့္အတူတကြ အားရပါးရ ရြတ္ဖတ္၍ ခ်ီးေျမွာက္ လုိက္ေလသည္။
ျပည္ပေရာက္ေနေသာ္လည္း ျမန္မာ့ဓေလ့ကို ခုံမင္၊ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈကုိ ျမတ္ႏုိး၊ ျမတ္ဘုရား၏ အဆုံးအမကို တန္ဖုိးထားၿပီး၊ ပရိတ္တရားေတာ္ကို တေလးတစား နာယူေနၾကသည့္ သတုိးသား, သတုိးသမီးကုိ ၾကည့္ၿပီး ဧ၀ံ- ဤသုိ႔၊ ေမ- ငါသည္၊ ပတၳိတံ- ေတာင့္တမိေလေတာ့သည္။
ဥဳံ . . . ဖြဲဟဲ့ လြဲေစ ဖဲေစ၊ ယေန႔အခ်ိန္မွစ၍ ေနာင္အနာဂတ္၌ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈ, ျမတ္ဘုရားအဆုံးအမကို ခ၀ါခ်ၿပီး လူမ်ိဳးျခားယဥ္ေက်းမႈ, ဘာသာျခား အဆုံးအမကုိ ခုံမင္ျမတ္ႏုိး သည့္ ျမန္မာ့အမ်ိဳးသား, အမ်ိဳးသမီးမ်ား မျဖစ္ေပၚရစ္ပါေစသား၊ မျဖစ္ေပၚေစခလုိ
အရွင္ေဒ၀ိႏၵာဘိ၀ံသ
(၂၄၊ ၁၂၊ ၂၀၀၉)

Thursday, December 24, 2009

အာ႐ွက်ား

ဧ၀ံ ေမ စိႏၱိတံ
ေလာကႀကီးသည္ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွ၏။ တခါတရံ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ အရာမ်ားသည္ ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚတတ္၏။ ေတာင္ယာခုတ္ေနေသာ ေက်းေတာသားတစ္ေယာက္က သမၼတ အိမ္ျဖဴေတာ္ကုိ ေရာက္သြားသကဲ့သုိ႔တည္း။ (ဥပမာ- ေတာင္သူႀကီးမင္း)။

တခါတရံ လုံး၀ ေမွ်ာ္လင့္ထားေသာအရာမ်ားကလည္း ႐ုတ္တရက္ ေပ်ာက္ကြယ္တတ္၏။ ပါးစပ္ေပါက္နား ေရာက္ေနေသာ အသားတုံး ျပဳတ္က်သြားသကဲ့သုိ႔တည္း။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ေရွးလူႀကီးသူမ မ်ားက ‘ဘ၀ဆုိတာ သစ္ငုတ္ျမင့္တုံ၊ ျမက္ျမင့္တုံပါပဲ’ ဟုေျပာၾကျခင္း ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ မည္သည့္အရာမဆုိ မတည္မျမဲျဖစ္တတ္ပုံကုိ သင္ခန္းစာ ယူဖုိ႔ပင္တည္း။

မိမိသည္ ဤႏွစ္၌ (၂၀၀၉) မေလးရွားသုိ႔ ေရာက္လိမ့္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သလုိ သြားမည္ ဟုလည္း စိတ္မကူးခဲ့ပါ။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ကြဲကြာေနေသာ မိတ္ေဆြ မေလးရွားေက်ာင္းထုိင္ ဘုန္းႀကီးႏွင့္ အမွတ္မထင္ ဆုံေတြ႕ရေသာေၾကာင့္ ၂၀- ၁၂- ၂၀၀၉- ရက္ေန႔တြင္ မေလးရွားသုိ႔ အမွတ္တမဲ့ ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေပသည္။
မိမိသည္ ေဒါက္တာ အရွင္ဣႏၵကႏွင့္ မေတြ႔သည္မွာ ၁၀-ႏွစ္ေက်ာ္သြားေပၿပီ။ လူခ်င္းမေတြ႕ ေသာ္လည္း သူသည္ သီရိလကၤာမွ M.A ဘြဲ႔ရေၾကာင္းကုိလည္းေကာင္း၊ ဘုံေဘတကၠသုိလ္မွ Ph.D ေဒါက္တာဘြဲ႔ရေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ယခုေလာေလာဆယ္မွာ မေလးရွားမွာ ေက်ာင္းထုိင္ေန ေၾကာင္းကိုလည္းေကာင္း သူႏွင့္ပတ္သက္သည့္သတင္းကေတာ့ ၾကားသိေနရ၏။


ယခုေခတ္ မီဒီယာမ်ားက လူသားမ်ားအတြက္ အလြန္ေက်းဇူးမ်ားလွေပသည္။ ေခတၱခဏ ကြဲကြာေနေသာ မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုံး၀ မေတြ႕ေလာက္ေတာ့ဘူးဟု ထင္ရေသာ မိတ္ေဆြမ်ားကုိ အင္တာနက္၏ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕ၾက၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အင္တာနက္သည္ မိတ္ေဆြမ်ား ဆုံစည္းရာ႒ာနေလးပင္ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ‘အုိ အင္တာနက္ thank you very much’ ဟု ေျပာရမလုိပင္။
ေဒါက္တာ အရွင္ဣႏၵကႏွင့္မိမိသည္ အင္တာနက္အြန္လုိင္းေပၚမွာပင္ အမွတ္မထင္ ဆုံျဖစ္ ခဲ့ၾကေလေတာ့သည္။ ထုိအခါၾကမွ သူ႔အေၾကာင္း ကိုယ့္အေၾကာင္း ေျပာျဖစ္ ေလေတာ့သည္။

သူသည္ မေလးရွားေရာက္သည္မွာ ၃-ႏွစ္ခန္႔မွ် ရွိၿပီ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဗုဒၶဘာသာကုိ ကိုးကြယ္သူ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္ ဒကာ, ဒကာမမ်ား၏ ပင့္ဖိတ္မႈေၾကာင့္ ေရာက္လာျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဓမၼျပန္႔ပြားေရး အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ကေလးငယ္မ်ား အတြက္ ဆန္းေဒး စကူးလ္ ဖြင့္လွစ္ထားေၾကာင္း၊ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာလည္း မိတ္ေဆြရဟန္းမ်ားႏွင့္ စုေပါင္း၍ ဓမၼစင္တာ တစ္ခု ဖြင့္လွစ္ဖုိ႔ စိုင္းျပင္းေနေၾကာင္း၊ အနာဂတ္ရဟန္းေတာ္ေလးမ်ားအတြက္ ပညာေရးတုိးတက္ဖုိ႔ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ပုိ႔ခ်သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းစသည္ျဖင့္ သူ႔ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ေျပာျပေလသည္။

မိမိလည္း သူ႔၏ ဘာသာ, သာသနာအေပၚထားရွိေသာ သဒၶါတရားကုိ အေတာ္ေလး အားရ ေက်နပ္မိေလသည္။ သူသည္ ရံဖန္ရံခါ စာေရး၏။ ျမန္မာလူမ်ိဳးမ်ားအား ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေဟာၿပီး ႏုိင္ငံျခားးသားမ်ားးအား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ တရားေဟာ၏။ ေခတ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာအျမင္, ေခတ္ႏွင့္အံ၀င္ဂြင္က်ျဖစ္ေသာအေတြး ရွိ၏။ ဗုဒၶသာသနာတုိးတက္ဖုိ႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္၏။ အေနအထုိင္ေကာင္း၏။ လူႀကီးလူေကာင္းပီပီ ေျပာတတ္ဆုိတတ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္မ်ိဳးႏြယ္ဒကာ, ဒကာမ်ားက သူ႔ကို အထူးေလးစားၾကည္ညိဳ ၾကေပသည္။

သူသည္ မိမိအား မေလးရွားရွိ သူ႔ေက်ာင္းကုိ ေလ့လာဖုိ႔ ဖိတ္ၾကားေလသည္။ သုိ႔ႏွင့္ မိမိသည္ ေကလနိယတကၠသိုလ္ (သီရိလကၤာ) စာေမးပြဲၿပီးဆုံးေသာအခါ ကြာလာလမ္ပူျမိဳ႕သုိ႔ အမွတ္မထင္ ေရာက္ရွိခဲ့ေလေတာ့သည္။
ကြာလာလမ္ပူ ႏုိင္ငံတကာေလဆိပ္သုိ႔ ေရာက္ေသာအခါ မေလးရွားႏုိင္ငံ၏ အာရွ၏ က်ားတစ္ေကာင္ျဖစ္မွန္းကို ေကာင္းေကာင္းႀကီး ျမင္ေတြ႕ရေလေတာ့သည္။ ကြာလာလမ္ပူ၏ ၾကီးက်ယ္ ခန္းနားမႈက မိမိ၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ (၀ံသာႏု)ကို အမိျမန္မာျပည္သုိ႔ ဆြဲေခၚသြားေလေတာ့သည္။ ငါတုိ႔ ျမန္မာ ျပည္ႀကီးလည္း အခုလုိ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားလွ်င္ ေကာင္းမွာပဲ ဟု။

လူတုိင္းလူတုိင္းသည္ ကိုယ့္ႏုိင္ငံကိုခ်စ္၏။ ကုိယ့္ဘာသာကုိ ျမတ္ႏုိး၏။ ကိုယ့္သာသနာကုိ တန္ဖုိးထား၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ျမန္မာလူမ်ိဳးမွန္သမွ် ေရႊတိဂုံဘုရားကို တမ္းတျခင္းျဖစ္ေပသည္။ ကမၻာမွာ အလွဆုံး ဗိသုကာကို ျပပါဆုိလွ်င္ မိမိသည္ ေရႊတိဂုံဘုရားကုိပဲ ညႊန္ျပေပမည္။ ေရႊတိဂုံကို ဖယ္ရွားလုိက္လွ်င္ ျမန္မာျပည္၏အလွသည္လည္း နိဂုံးခ်ဳပ္သြားေပမည္။ ေရႊတိဂုံျဖင့္တန္ဆာဆင္ထား ေသာ ျမန္မာျပည္ကို စက္မႈႏုိင္ငံအျဖစ္တည္ေဆာက္ႏုိင္လွ်င္ အခ်ိဳေပၚသကာေလာင္းသကဲ့သုိ႔ အာရွ၏ က်ားဆုိမွက်ား ျဖစ္သြားေပလိမ့္မည္တကား။
မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ အလုပ္လုပ္ေနၾကေသာ မိမိႏွင့္ရင္းႏွီးသည့္ ျမန္မာလူငယ္မ်ားကို ေျပာဆုိဆက္ဆံၾကည့္ေသာအခါ သူတုိ႔ေလးမ်ား၏ အလုပ္ၾကိဳးစားမႈ, ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ိဳး အေပၚ ခ်စ္ခင္မႈ, ျမတ္ဘုရားသာသနာကို ေလးေလးစားစား ရွိမႈကို သိျမင္ရခဲ့ေလသည္။ အထူးအားျဖင့္ သူတုိ႔၏ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္ဓာတ္ကုိ အေတာ္ေလး သေဘာက်မိ၏။

မိမိသည္ စူးစမ္းလုိသျဖင့္ “မင္းတုိ႔ျမန္မာျပည္ကုိ မျပန္ခ်င္ဘူးလား”ဟု လူငယ္ေလးမ်ားကို ေမးလုိက္၏။
လူငယ္ေလး တစ္ေယာက္က ေျပာ၏။ “ဘုန္းဘုန္းဘုရား ဘယ္လုိေမးလိုက္တာလဲ၊ ျပန္ခ်င္တာေပါ့၊ အေတာင္ပံပါရင္ အခုပဲ ခ်က္ခ်င္း ထၿပီး ျမန္မာျပည္ကုိ ျပန္လုိက္ခ်င္တယ္ဘုရား”တဲ့။
တခ်ိဳ႕ကေတာ့ ၾကီးက်ယ္ခန္းနားတဲ့ အခန္းထဲမွာ အဲယားကြန္းေလကို ႐ွဴရတာထက္ ရြာေရွ႕က တမာရိပ္မွာ သင္းျပန္႔ျပန္႔ ေလရန႔ံေလးကို ႐ွဴရတာက ပိုၿပီးလန္းပါတယ္”တဲ့။ အမ်ားအားျဖင့္ ျမန္မာ လူငယ္ေလးမ်ားသည္ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ႏုိင္ငံရပ္ျခား၌ မေနခ်င္ဘဲႏွင့္ ေနၾကရျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

အလုပ္အကုိင္ အေတာ္အဆင္ျပင္ေနေသာ ရန္ကုန္သား လူငယ္ေလးတစ္ေယာက္ကေတာ့ မေလးရွားမွာ ေနရတာကလည္း ႀကီးက်ယ္ပါတယ္၊ ၀င္ေငြကလည္း မီလ်ံနာသူေ႒းေလာက္ မဟုတ္ေတာင္ တပည့္ေတာ္အေနနဲ႔ဆုိရင္ ေတာ္ေတာ္ အဆင္ေျပပါတယ္၊ ဒါေပမဲ့ ေရႊတိဂုံဘုရားကို မဖူးရလုိ႔ မေပ်ာ္တစ္၀က္ ေပ်ာ္တစ္၀က္ပါဘုရား တဲ့။
မိမိသည္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားတုိင္းတပါး၌ ၃-ႏွစ္ ၃-မုိး ၀ါဆုိဖူး၏။ သုိ႔ေသာ္ ၁-ႏွစ္မွ မေပ်ာ္ရႊင္ခဲ့ပါ။ အေျခအေနအရသာ ေနရျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မိခင္ျမန္မာျပည္က လြဲ၍ ဘယ္တုိင္းျပည္, ဘယ္ႏုိင္ငံမွ် မေနခ်င္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ သူတုိ႔ေလးမ်ား၏ အလြမ္းဓာတ္ကုိ မိမိ ကိုယ္ခ်င္းစာမိပါသည္။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္ကိုခ်စ္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကို လြမ္းၾကျခင္းပင္တည္း။ ကိုယ္ခ်စ္ေသာ အမိတုိင္းျပည္ကို တုိးတက္ေစခ်င္သည္မွာလည္း ျမန္မာလူမ်ိဳးတုိင္းရဲ႕တစ္ခုတည္းေသာ ဆႏၵပင္။
ထုိ႔ေၾကာင့္ အာရွ၏က်ားတစ္ေကာင္အျဖစ္ ရပ္တည္ေနေသာ မေလးရွားကုိ ၾကည့္ၿပီး ဧ၀ံ- ဤသုိ႔၊ ေမ- ငါသည္၊ စိႏၲိတံ- ၾကံစည္စဥ္းစား မိေလေတာ့သည္။

တေန႔ေသာအခါ …
ျမန္မာသည္ အာရွ၏ က်ားဆုိမွက်ား၊ ကုိးေတာင္ျပည့္ က်ား

---------------
အရွင္ေဒ၀ိႏၵာဘိ၀ံသ
(၂၃၊ ၁၂၊ ၂၀၀၇)

Saturday, November 14, 2009

သာသနာျပဳသည္ဆုိရာ၀ယ္မႏၱေလးၿမဳိ႕၊ ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္ေနတုန္းက အေမရိကမွာ သီတင္းသုံးေနတဲ့ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ၀ရ အလည္ျပနၾကြလာတယ္။ ေရာက္တုန္းေရာက္ခုိက္ ၾသ၀ါဒခ်ီးျမွင့္တယ္။ ၾသ၀ါဒထဲမွာ "သာသနာျပဳပုဂၢဳိလ္ဟာ ၀ိဇၨာနဲ႔သာမက စရဏနဲ႔ပါ ျပည့္စုံဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း" ထည့္သြင္းေျပာၾကားသြားတယ္။ သာသနာျပဳရဟန္းေတာ္အေနနဲ႔ တကၠသုိလ္စာသင္ခန္းေတြထဲမွာ သင္ရတဲ့ အတတ္ပညာျပည့္စုံ႐ုံနဲ႔တင္ မလုံေလာက္ဘူး။ အက်င့္စရဏနဲ႔လည္း ျပည့္စုံဖုိ႔လုိအပ္ေၾကာင္း ဆရာေတာ္ရဲ႔ၾသ၀ါဒကုိ အဲဒီအခ်ိန္အခါ တုန္းက နားလည္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပါ့ေပါ့တန္တန္ပဲ သေဘာထားခဲတယ္။
ဆရာေတြ သင္ၾကားေပးတဲ့စာေတြကို ေကာင္းေကာင္းႏွလုံးမသြင္းျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ဆရာေတြ ညႊန္ၾကားတဲ့ စာအုပ္ေတြကုိ စိတ္ပါလက္ပါ မဖတ္ျဖစ္ခဲ့ဘူး။ စာေမးပြဲ ေအာင္႐ုံပဲ လုပ္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ အေပါင္းအသင္းေတြနဲ႔ စကားေျပာ၊ ေ၀ဘန္၊ အေၾကာင္းမ႐ွိ အေၾကာင္း႐ွာ ၿမဳိ႔ထဲေလွ်ာက္သြား၊ ဒီလုိနဲ႔ တန္ဖုိး႐ွိတဲ့အခ်ိန္ေတြကို ကုန္လြန္ေစခဲ့တယ္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏ၀ရေျပာခဲ့တဲ့ ၀ိဇၨာ (အတတ္ပညာ) မျပည့္စုံခဲ့တာဘဲ။ အခုအခ်ိန္က်မွ ႐ွိသမွ်စာ ကုန္း႐ုန္းဖတ္ေနရေတာ့ သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာ ထင္သေလာက္ ခရီးမေရာက္ဘူး။ ေခတ္စာေရာ ပိဋကတ္စာေပေတြကိုပါ ႏွံ႔စပ္ႏုိင္သမွ် ႏွံ႔စပ္ေအာင္ ဖတ္မွတ္ရတယ္။ ဒါမွသာ တရားပြဲေတြမွာ ေမးသမွ်ေမးခြန္းေတြကုိ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ေျဖဆုိႏုိ္င္တာ။

(မွတ္ခ်က္။ ႏုိင္ငံျခားတရားပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာျပည္ဓမၼကထိကဆရာေတာ္မ်ားကဲ့သုိ႔ မ်က္စိႏွစ္လုံး စုံမွိတ္ကာ "သတည္း" ခ်႐ုံမွ်ျဖင့္ မၿပီးပါ။ တရားပြဲၿပီးဆုံးေသာအခါ အေမးအေျဖက႑႐ွိပါသည္။ တရားေဟာစဥ္ တရားထဲတြင္ပါေသာ မ႐ွင္းလင္းေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စာ႐ြက္ျဖင့္ တရားနာပရိသတ္တုိ႔က ေရးမွတ္ထား၍ တရားပြဲၿပီးခ်ိန္တြင္ ေမးေလ့႐ွိရာ ေမးသူတုိ႔ ေက်နပ္သည္အထိ တရားေဟာသူက ေျဖၾကားေပးရပါသည္။)
ပရိယတၱိသာသနာ့တကၠသုိလ္ပညာေရးမွာ ပဋိပတ္မကင္းေသာ ပရိယတ္သမားျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ေနာက္ဆုံးႏွစ္ စာသင္သားရဟန္းေတာ္မ်ား သတိပဌာန္တရားအားထုတ္ရပါတယ္္။ ဆရာေတာ္ဦးဥာဏ၀ရ ေျပာခဲတဲ့ စရဏ (အက်င့္တရား)နဲ႔ ျပည့္စုံဖုိ႔ပင္။ ဒီလုိ တရားအားထုတ္စဥ္အခ်ိန္တုန္းကလည္း ငယ္႐ြယ္သူျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္ စိတ္ပါလက္ပါ အားမထုတ္ျဖစ္ခဲ့ဲဘူး။ ၀တ္ေက်တမ္းေက်ပင္။
အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ သတိပဌာန္တရားအားထုတ္တဲ့သူေတြက ျပႆနာတစုံတရာ ေမးလာတဲ့အခါ (ကုိယ္က ေသေသခ်ာခ်ာ ဂဃနဏ အားမထုတ္ဘူးတဲ့အတြက္) အခက္အခဲမ်ားစြာ ေတြ႔ရျခင္းပင္။ ဒါ့ေၾကာင့္ သာသနာျပဳမယ္ဆုိရင္ (အထူးသျဖင့္) ႏုိင္ငံျခားမွာ သာသနာျပဳမယ္ဆုိရင္ ၀ိဇၨာ (အတတ္ပညာ) ေရာ စရဏ (အက်င့္တရား) ပါ ျပည့္စုံဖုိ႔ အေရးႀကီးတယ္။
၀ိဇၨာ (အတတ္ပညာ)နဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျမန္မာစာေပ ပိဋကတ္စာေပတတ္ကၽြမ္းထားရမည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံျခားသာသနာျပဳရဟန္းျဖစ္ဖုိ႔ အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားလည္း တတ္ထားမွ။ ပိဋကတ္စာေပ ဘယ္ေလာက္ကၽြမ္းက်င္ ကၽြမ္းက်င္ အဂၤလိပ္စကားမတတ္ရင္ ဘယ္လုိမွ သာသနာျပဳတဲ့ေနရာမွာ ခရီးေရာက္မွာ မဟုတ္ဘူး။ သာသနာ့တကၠသုိလ္တက္တုန္းက အဂၤလိပ္စကားေျပာတတ္ခ်င္လြန္းလုိ႔ ညေနဆုိရင္ မႏၱေလးေတာင္ေပၚတက္ၿပီး ႏုိင္ငံျခားသားေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္စကားလုိက္ေျပာရတာလည္းအေမာ။
တစ္ေန႔ မင္းကြန္းဘက္ကျပန္လာတဲ့ ႏုိင္ငံျခားသားတစ္ေယာက္နဲ႔ မႏၱေလးေတာင္ေပၚမွာေတြ႔တယ္။ အဂၤလိပ္စကားထုိက္သင့္သေလာက္ေျပာတတ္ေနတဲ့ စာေရးသူ႔ကုိ "ဘြဲ႔ဘယ္ႏွစ္ခုရၿပီလဲ" လုိ႔ ေမးတယ္။ အဲတုန္းက သာသနတကၠသီလဓမၼာစရိယဘြဲ႔ရၿပီးခါစဆုိေတာ့ "တစ္ဘြဲ႔ရၿပီးၿပီ" လုိ႔ ေျပာရတာေပါ့။ ဒီေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသား မ်က္လုံးျပဴးသြားတယ္။ "ခင္ဗ်ားက တစ္ဘြဲ႔ပဲ ရေသးတာ၊ အဂၤလိပ္စကား အေတာ္ေျပာႏုိင္သားပဲ၊ ဟုိဘက္ကမ္းက ဘုန္းႀကီးေတြက ေျပာတယ္၊ သူတုိ႔ ကုိးဘြဲ႔ရၿပီးၿပီတဲ့၊ ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားလုိ အဂၤလိပ္စကား မေျပာတတ္ဘူး" တဲ့။ မွတ္ကေရာ။
ႏုိင္ငံျခားမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာလုိ ဘြဲ႔ႀကီးေတြကုိ နံရံေတြမွာခ်ိတ္ၿပီး သာသနာျပဳလုိ႔မရပါဘူး။ ဘုန္းဘုန္းက ၉ ဘြဲ႔ရပါ၊ ဘုန္းဘုန္းက ၁၂ ဘြဲ႔ရထားတာပါလုိ႔ေျပာၿပီး သာသနာျပဳလုိ႔ မရပါဘူး။ လုပ္ရည္ကုိင္ရည္က အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုက အသက္ႀကီးတုိင္းလည္း ႏုိင္ငံျခားမွာ ေနရာမရပါဘူး။
သာသနာျပဳတဲ့စြမ္းရည္ဟာ အသက္ႀကီးတာ (၀ါႀကီးတာ)နဲ႔ မဆုိင္ပါဘူး။ အရည္အခ်င္း႐ွိတဲ့သူက ပလႅင္ေပၚတက္ရတာပါ။ အသက္ထက္ (၀ါထက္) အရည္အခ်င္းက ပုိအေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါဟာ သဘာ၀က်ၿပီး "ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔မူ" လုိ႔ေျပာမယ္္ဆုိ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။
ျမတ္စြာဘုရားက အသက္ႀကီးတဲ့ ၀ါႀကီးတဲ့ အ႐ွင္ေကာ႑ညတုိ႔အဖြဲ႔ကုိ ရာထူးႀကီးႀကီးမေပးဘဲ အသက္ငယ္တဲ့ ၀ါငယ္တဲ့ (ေနာက္မွ သာသနာ့ေဘာင္ကုိ ေရာက္လာတဲ့) အ႐ွင္သာရိပုတၱရာနဲ႔ အ႐ွင္မဟာေမာဂၢလာန္တုိ႔ကုိသာ ရာထူးႀကီးႀကီးေပးထားလုိ႔ပါဘဲ။
ဒါကုိေထာက္႐ႈၿပီး ကမၻာ့စံခ်ိန္နဲ႔သာမက ျမတ္စြာဘုရားရဲ႔မူ၀ါဒနဲ႔ပါကုိက္ညီေအာင္ ျမန္မာျပည္႐ွိ စာသင္တုိက္မ်ား၊ သာသနာ့တကၠသုိလ္မ်ားမွာ ၀ါႀကီးတာထက္ အရည္အခ်င္း႐ွိတဲ့သူမ်ားကုိ ပုိ၍ ဦးစားေပး စဥ္းစားသင့္ပါတယ္။
အဂၤလိပ္စာမတတ္တဲ့ ဆရာေတာ္တစ္ပါးနဲ႔ အေနာက္ႏုိင္ငံ အဂၤလန္ကုိ ခရီးအတူထြက္ဖူးတယ္။ အဂၤလိပ္စာမတတ္တဲ့အတြက္ အေသးအဖြဲေလးေတြမွာ အႀကီးအက်ယ္ ျပႆနာျဖစ္ခဲ့ရတယ္။ ေလဆိပ္၀င္တာနဲ႔ က်န္းမာေရးအတြက္ ေဆးစစ္ရတယ္။ သူမ်ားေတြ ငါးမိနစ္နဲ႔ၿပီးရမဲ့ဟာ သူ႔မွာ နာရီ၀က္နဲ႔ မၿပီးႏုိင္ဘူး။ ေဆးစစ္တဲ့အခန္းထဲ တစ္ေယာက္စီ၀င္ရတာဆုိေတာ့ စာေရးသူလည္း ၀င္ၿပီး ကူညီခြင့္မရပါဘူး။ ေနာက္မွ သိရတာက ဟုိကေျပာတဲ့စကားကုိ နားမလည္တဲ့အတြက္ ဓာတ္မွန္႐ုိက္တဲ့အခါ အေနအထား တလြဲစီ ျဖစ္ျဖစ္ ေနတာဆုိပဲ။
ေက်ာင္းျပန္ေရာက္ေတာ့ ဒကာမႀကီးတစ္ေယာက္က လွဴဖြယ္ေလးေတြကုိ ကုိင္ၿပီး လာလွဴတယ္။ စာေရးသူလည္း ေရမုိးခ်ဳိး အနားယူတယ္။ ခဏေနေတာ့ ဆရာေတာ္က စာေရးသူအခန္းထဲ၀င္လာၿပီး "ေမာင္ဣႏၵက၊ အခုနက ဒကာမႀကီးက အလုိက္သိတယ္ေနာ္၊ လန္ဒန္မွာ ရာသီဥတုက ေအးေတာ့ အသားပတ္မွာစုိးလုိ႔ထင္တယ္၊ ဒုိ႔ကုိ Skin Lotion လာလွဴသြားတယ္၊ ကုိယ္ေတာ့ လိမ္းလာခဲ့ပီ" လုိ႔ေျပာတယ္။ စာေရးသူလည္း မ်က္လုံးၿပဴးသြားတယ္။
"ေနစမ္းပါဦး ဆရာေတာ္၊ ဆရာေတာ့္ Skin Lotion ဗူးၾကည့္ပါရေစဦး" လုိ႔ေျပာၿပီး သူ႔အခန္းထဲ လုိက္ၾကည့္ေတာ့ "ဘယ္ကလာ Skin Lotion ဗူး ဟုတ္ရမွာလဲ၊ အဲဒါ မုတ္ဆိတ္ေမႊး ႏႈတ္ခမ္းေမႊးရိတ္တဲ့အခါ သုံးရမဲ့ဟာ" လုိ႔ ဆရာေတာ့္ကုိ ေျပာျပရတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကား မတတ္လုိ႔ကေတာ့ သာသနာျပဳဘုိ႔ ေနေနသာသာ ဒီလုိအေသးအဖြဲေလးေတြမွာကိုပဲ အမွားမွားအယြင္းယြင္းျဖစ္ေနလုိ႔ ေျဖ႐ွင္းလုိ႔ကုိ မၿပီးႏုိင္ဘူး။ ဒါက ၀ိဇၨာ (အတတ္ပညာ) နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ တတ္သင့္တာေတြ တတ္ထားဖုိ႔ သတိရတုန္း အႀကံေပးျဖစ္တာပါ။
စရဏ (အက်င့္)နဲ႔ပတ္သက္လုိ႔လည္း ေျပာစရာေတြ တပုံတပင္ႀကီး။ ႏုိင္ငံျခားမွာ သာသနာျပဳမယ္ဆုိရင္ ရိပ္သာတစ္ခုခုမွာ ဆရာနည္းက်က် သတိပဌာန္တရားကုိ အားထုတ္ထားသင့္တယ္။ ေသာတာပန္စသည္မျဖစ္ေတာင္ နည္းမွန္ လမ္းမွန္နဲ႔ တစုံတခုေသာအတုိင္းအတာအထိ အားထုတ္ထားသင့္တယ္။ ဓမၼကထိကေလသံေတြကုိ နားေထာင္တဲ့အခါမွာ (၀ါ) တရားနာတဲ့အခါမွာ တရားအားထုတ္ဖူးတဲ့ ဓမၼကထိကေလသံက တရားနာသူ႔အေပၚမွာ ခြန္အားပုိ႐ွိပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ တရားအားထုတ္ၿပီးမွ တရားေဟာသာသနာျပဳမယ္ဆုိရင္ ပုိေအာင္ျမင္မယ္လုိ႔ စာေရးသူေတာ့ ယုံၾကည္တယ္။
အဲ၊ အက်င့္ (စရဏ) ဆုိလုိ႔ တရားထုိင္တဲ့အက်င့္သာ မ႐ွိခ်င္ေနမယ္။ ကြမ္းစားတဲ့အက်င့္ေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား႐ွိၾကတယ္။ ျမန္မာျပည္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားြကလည္း ကြမ္းစားၾကေတာ့ ရဟန္းေတာ္ေတြထံပါ ကြမ္းစားတဲ့အက်င့္ ကူးစက္ကုန္ပုံေပၚတယ္။ အခုေနာက္ပုိင္း ရဟန္းေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား (ကုိရင္မ်ားပါ) ကြမ္းစားတဲ့အက်င့္႐ွိလာတာကုိ ေတြ႔ရတယ္။ ဆြမ္းစားကြမ္းစားဆုိတဲ့ စကားတြဲလုံးေတြကလည္း ရဟန္းေတာ္မ်ား ဆြမ္းစားၿပီးရင္ ကြမ္းစားရမဲ့အေလ့အက်င့္ကုိ တြန္းအားေပးေနသလုိပဲ။
ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကြမ္းစားတာဟာ မေကာင္းပါဘူး။ စာေရးသူ မေလး႐ွားႏုိင္ငံေရာက္တာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ႏွစ္ႏွစ္နီး္ပါး႐ွိၿပီ။ မေလး႐ွားေရာက္ ေ႐ႊျမန္မာေတြနဲ႔ တ႐ုတ္ေတြကုိ အမ်ားဆုံးဆက္ဆံရတယ္။ ရံဖန္ရံခါ သူတုိ႔ရဲ႔အိမ္ေတြကုိ သာေရးနာေရးကိစၥေတြနဲ႔ ဆြမ္းစားၾကြရတယ္။ အိမ္တစ္အိမ္၊ တုိက္ခန္းတစ္ခန္းမွာ ဗမာ႐ွိ မ႐ွိ ေလွကားအတက္ ေဒါင့္ကုိ ၾကည္တာနဲ႔ သိရတယ္။ ဗမာအမ်ားစုဟာ ကြမ္း၀ါးေလ့႐ွိၿပီး ကြမ္းတံေတြးကုိ ေလွကားအတက္ေဒါင့္ေတြမွာ ေထြးေလ့႐ွိတာကုိး။
စာေရးသူေတာ့ ဟုိႏုိင္ငံ ဒီႏုိင္ငံ အသြားအလာမ်ားလာၿပီး ႏုိင္ငံျခားမွာ အေနမ်ားလာလုိ႔လားေတာ့ မသိဘူး။ ကုိယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကုိ ခ်စ္တဲ့စိတ္ (မ်ဳိးခ်စ္စိတ္) ပုိႀကီးထြားလာတယ္။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကိုယ့္လူမ်ဳိး အႏွိမ္ခံရမွာ အရမ္းေၾကာက္တာပဲ။ ကိုယ့္ႏုိင္ငံ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိ အထင္ေသးစကားေျပာလာရင္ မခံႏုိင္လြန္းလုိ႔ ေျဖ႐ွင္းရတာလဲ အေမာပဲ။ ကုိယ့္လူမ်ဳိးကုိလည္း ႀကဳံတဲ့အခါတုိင္း အသိတရားျမင့္ျမင့္နဲ႔ အဆင့္အတန္း႐ွိ႐ွိ သိပ္ေနေစခ်င္တာပဲ။
အိမ္ေပၚတက္လုိက္လုိ႔ ေလွကားေဒါင့္ေတြမွာမ်ား ကြမ္းတံေတြးေတြေတြ႔လုိက္ရရင္ သူတုိ႔အစား ကုိယ္႐ွက္မိတယ္။ ဒီလုိေတြ႔ကရာေနရာေတြမွာ ကြမ္းတံေတြးေတြ ေထြးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒုိ႔လူမ်ဳိးေတြကိုေတာ့ အထင္ေသးေတာ့မွာပဲလုိ႔ေတြးၿပီး စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိတယ္။ ကြမ္းတံေတြးကုိ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ေထြးတာဟာ ကုိယ့္မွာ အသိတရားဘယ္ေလာက္႐ွိတယ္ဆုိတာ ေဖၚျပေနတာပဲ မဟုတ္လား။ တနည္းေျပာရရင္ ကိုယ့္အဆင့္အတန္းကုိ ေျပာျပေနတာပဲမဟုတ္လား။
ႏုိင္ငံျခားမွာ သာသနာျပဳမဲ့ရဟန္းေတာ္ဟာ ကြမ္း၀ါးျခင္းစတဲ့ ဒီလုိအေသးအဖြဲေလးေတြကုိ ေ႐ွာင္ၾကဥ္ထားသင့္တယ္။ သာသနာျပဳမဲ့ျမန္မာရဟန္းေတာ္ရဲ႔သြားေတာ္က မီးေသြးထက္မဲေနမယ္ဆုိရင္ သာသနာျပဳမဲ့ျမန္မာရဟန္းေတာ္က Vampire လုိ႔ေခၚတဲ့ ေသြးစုတ္ဖုတ္ေကာင္နဲ႔တူေနမယ္ဆုိရင္ အသန္႔အျပန္႔ႀကဳိက္တတ္တဲ့ တ႐ုတ္ အဂၤလိပ္စတဲ့လူမ်ဳိးေတြကုိ ဘယ္လုိမွ သာသနာျပဳလုိ႔ရမယ္မထင္ဘူး။
ဒါနဲ႔စပ္လုိ႔ ငယ္ဆရာတစ္ပါးေျပာတာကုိ အမွတ္ရမိတယ္။ "ငါ့ကုိ ဒကာမႀကီးတစ္ေယာက္က ေလွ်ာက္တယ္ကြာ၊ အ႐ွင္ဘုရား၊ တပည့္ေတာ္ရဲ႔သားသမီးေတြကုိ ကြမ္းမစားရ၊ ေဆးလိပ္မေသာက္ရလုိ႔ စည္းကမ္းထုတ္ထားတာ၊ အခု သူတုိ႔ေတြ အသက္ ၃၀ ေက်ာ္ကုန္ၿပီ။ တစ္ေယာက္မွ ေဆးမေသာက္ ကြမ္းမစားၾကဘူးဘုရား၊ အ႐ွင္ဘုရားေကာ၊ အ႐ွင္ဘုရားတပည့္ေတြကို ဒီလုိစည္းကမ္း မထုတ္ႏုိင္ဘူးလားဘုရား၊ သူတုိ႔ပါးစပ္ေတြ သြားေတြ အကုန္လုံး နီရဲေနတာပဲတဲ့၊ ငါေတာ့ ႐ွက္လုိက္တာကြာ" တဲ့။

Monday, November 2, 2009

ကထိန္ပြဲေတာ္ (၂၀၀၉)


၁၂ ႀကိမ္ေျမာက္ သမၼာသေမၺာဓိ (ကပုန္း) ေက်ာင္း စုေပါင္းမဟာဘုံကထိန္ပြဲေတာ္ႀကီးကုိ ၁၈၊ ၁၀၊ ၂၀၀၉ တနဂၤေႏြေန႔က စည္ကားသုိက္ၿမိဳက္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့တယ္။ နံနက္ ၈ နာရီခြဲခန္႔မွာ ပေဒသာပင္ေတြကုိ လွည့္လည္ၾကတယ္။ ၉ နာရီမွာ တရုတ္ေတြအတြက္ အခန္းအနားကုိ စတယ္။ Subang Jaya Buddhist Association မွ ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏရံသီ က Mandrin လုိ ကထိန္အႏုေမာဒနာတရားခ်ီးျမွင့္တယ္။


ေနာက္ Nilai မွ ဆရာေတာ္ ဘေႏၱစကၠေရာက Cantonese လုိ ကထိန္အႏုေမာဒနာတရားခ်ီးျမွင့္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ေရစက္သြန္းခ် အမွ်ေပးေ၀တယ္။

ေန႔ဆြမ္းစားၿပီး ၁ နာရီထုိးေတာ့ ေ႐ႊဗမာတုိ႔အတြက္ ဆရာေတာ္ ေဒါက္တာအရွင္ဣႏၵက က ကထိန္အႏုေမာဒနာ တရား ဆက္လက္ေဟာၾကားတယ္။ အခန္းအနားအားလုံး ညေန ၃ နာရီမွာ ၿပီးစီးတယ္။
ဒီႏွစ္ကထိန္ပြဲမွာ မႏွစ္ကထက္ လူႏွစ္ဆမ်ားေၾကာင္း ေျပာဆုိၾကတယ္။

ဒီကထိန္ပြဲမွာ ၾကြေရာက္လာၾကကုန္ေသာ သံဃာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားႏွင့္ ဧည့္ပရိသတ္တုိ႔အား ဆြမ္းထမင္းတုိ႔ျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးေသာခမ္းျမင့္စားေသာက္ဆုိင္မိသားစုအား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

ထုိ႔အျပင္ ထုိဆြမ္းထမင္းတုိ႔ကို ေသသပ္ေကာင္းမြန္စြာ ဧည့္ခံေကြ်းေမြးႏုိင္ေရးအတြက္ စီမံ၍ ေ၀ယ်ာ၀စၥေဆာင္႐ြက္ေပးေသာ ကုိေအာင္ေမာ္ (ကုိမြန္ႀကီး) ႏွင့္အဖြဲ႔အားလည္း အထူးဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

သာဓု သာဓု သာဓု

Friday, September 25, 2009

ကထိန္ပြဲေတာ္


The rains retreat of the monks (vassa kala) ends on the full-moon day of October. Drring the Vassa retreat that lasted for three months, the monks have served the community of followers in various ways such as giving sermons, teaching Dhamma and meditation, counseling and serving in many other ways. The monks end the retreat, by performing a Monastic Disciplinary Act (vinaya kamma) kalled the Pavarana. After this the monks are free to leave the place where the retreat was held.
Before they leave, it is the custom of the devotees to hold a farewell ceremony for the monks. This is called the Kathina Ceremony. During this ceremony many gifts are offered to the monks as well as gifts for the upkeep of the monastery (Vihara).

A very important part of this ceremony is the offering of a special robe called the Kathina Civara, which is made in a special way, through the contributions of and collective effort of many devotees. This is also offered in a special way by carrying the “Kathina Robe,” in a parade.
We Buddhist devotees recognize that the very presence of the Maha Sangha at the monastery is great blessing. They provide an opportunity to make merit by giving gifts to them. The Maha Sangha, after all, depends on the devotees for subsistence. Maha Sangha is the vehicle that carries the Dhamma to the world and into the future from generation to generation, and from century to century. This Dhamma is carried not only by precept but also by example.

There are three conditions when fulfilled that makes a gift to the Maha Sangha be of infinite merit to the giver. These conditions are especially fulfilled on this occasion, for, this is a time when the minds of the givers are extremely pure, and the minds of the recipient monks are also very pure, while the gifts given on this occasion are also of special value.
Therefore to participate in this ceremony is considered to be of great spiritual benefit to everyone. This is one of the highest meritorious deeds among the ‘eight great kusala kamma’.

The Management Committees of the Kepong monastery have great pleasure in inviting you to participate in this year’s Kathina Ceremony on Sunday 18 October 2009. The programee for this auspicious and meritorious occasion is as follows:-
Program Time-table
07:00 AM         Breakfast Dana
08:00 AM         Procession
09:00 AM         Dhamma Talk (Mandarin)
10:30 AM         Lunch for Devotees
11:30 AM         Lunch Dana
01:00 PM         Dhamma Talk (Burmese)
Venue:
Samnak Sambodhi Temple
19, Jalan 38, Desa Jaya,
Kepong 52100
For Enquiries, Please contact to:
                          HP: 017 274 3665
                          HP: 017 2422336

Tuesday, September 15, 2009

Four Weels For A Good Life

Today’s talk will be based on Cakka Sutta (AN 4:31). “Cakka” is the Pali term for “wheel”. A wheel is a structure that aids movement. In any mechanism, when the wheels are properly aligned and functioning, the entire structure moves smoothly. In the same way, if the following four ‘wheels’ in our lives are smoothly rotating, we will soon be steered to prosperity.
1) Staying in a suitable place
It is obvious, from the worldly perspective, that staying in a suitable place is one of the major factors required for one to make a successful living. For example, the chances of a business becoming successful will be greatly increased if it is situated in a place where there is a good and constant flow of its targeted customers. A hawker should be situated in a place where there is a mass of hungry consumers.
 A monk on the other hand, needs a quiet and secluded place to practise, where he has a chance to associate with the wise and be in contact with the Triple Gem. But this spiritual need is not only confined to a monk.
Several decades ago when political and economic circumstances were unfavourable, many Asians emigrated to greener pastures, particularly in the West. They settled and prospered in their adoptive countries but often felt a sense of emptiness and alienation. As Buddhists by birth, they missed being in contact with the Sangha and places of worship such as monasteries and stupas, which are as common back home as the air they breathe in. As such, they often gathered together and pooled their resources to find suitable places of worship and to invite monks over so that they could come into active contact with the Triple Gem again. Eventually many Buddhist centres sprouted in western countries, serving not only the needs of the immigrants but also that of the increasing number of Westerners who were interested in Buddhist teachings.
SBS devotees in Taiping are fortunate because they have the chance to come into contact with the Sangha all the time and listen to Dhamma talks almost every week. This is not so for other places even within Malaysia and Singapore. During my annual tour of these places, many devotees often request that I come back to see them more often as they lack qualified monks to guide and lead them in their spiritual quests.
2) Association with the wise
When people associate with the virtuous and the wise, they have a better opportunity to practise cultivation of the body, speech and mind. Why? Because they are influenced by their ‘good vibes’: by their exemplary presence, moral and spiritual values and profound teachings. So they develop wholesome tendencies to keep the precepts well and lead a life of good conduct.   3) Having done merits in the past
There is a Burmese saying, “Because we were good in the past, now we are good; because we are good now, we shall be good in the future.” In other words, our past good kamma resulted in our present good life, and our present good conduct will ensure a good future life.
Look around you. You can see many kinds of people—some are beautiful, clever and affluent while others are deformed, ugly, stupid and poor. We often hear stories of those who became prosperous later in life even though they started with humble beginnings. They may even be uneducated, whereas those who are supposed to succeed in life because they have all the advantages in their youth fail miserably. This is largely due to their past kamma.
Our present actions, too, will influence our future. Take a look at many middle-class and affluent families nowadays. Parents spoil their children because they have no time for them (common in dual income families) or because they led a deprived youth and want to spare their children a similar fate. So they pander to their children's whims and fancies, suffocating them with material luxuries, but neglecting to nurture them with moral and spiritual values. In terms of moral conduct and aptitude, these kids end up in a sorry state.
There is a story of Visakha who attained stream-entry (sotapatti, the first stage of enlightenment) at the age of seven. When she came of age she was married off (as was the Indian custom of that era) to a man from a rich Brahmin family. However, she continued with her usual practice of giving dana to monks. Her father-in-law, who did not believe in doing so, always remained in the kitchen eating his breakfast whenever the monks came. Desiring to lead him into the Dhamma, the wise Visakha said aloud that her respected father-in-law only knew how to eat leftovers but not fresh food. Of course, the old man heard it and demanded to know why Visakha said such a thing. She replied that even though he was wealthy now, he did not know how to ensure his continued prosperity in future lives as he was missing the excellent chance of doing merit by giving dana to those worthy of it. The old man was impressed by her cleverness and eventually became a pious Buddhist.
After death, we cannot bring our current wealth with us, but our good kamma is carried forth, like a good investment, into our future lives.
4) Set yourself in the right direction
An excellent guide in the right direction for us is the Noble Eightfold Path. All thoughts, speech and action arise from the mind. Where there is greed, hatred or delusion, all actions arising from this are unwholesome. Where there is generosity, metta or wisdom, all actions arising from this are wholesome.
Once a devotee from Pokok Assam brought an elderly lady to seek guidance from me. Apparently, she had led a good life because even though she was uneducated, she managed to bring up all her children well enough that they became professionals with fulfilling and prosperous lives of their own. However, she was prone to frequent compulsive worrying about nonsensical and illogical things. This is a situation where one creates unnecessary worry and unhappiness for oneself because one does not know how to restrain the mind.
We need to train our mind to stay still—just like the way a dog-handler trains his charge to sit and not to move unless a command is given. A well-cultivated mind is able to steer away from the unwholesome and follow what is wholesome. Meditation is the most excellent way to cultivate the mind. As such, all are welcome to join us up in SBS for our weekly Saturday night meditation sessions.
When all the 4 ‘wheels’ are properly aligned in life, we will be steered to lead a prosperous and happy life.

How Dhamma Garden?When I pursued BA degree in Sasana University of Mandalay I met many foreigners coming to the historical places such as Shwenandaw monastery, Atumashi Kyaung and Mandalay Hill.
Then I found so many difficulties to communicatewith them. I could not say anything to them. Even I could not say “Hello” to them. It was not that I don’t know English but that I hardly got an opportunity to speak it. I do not have ‘the used-to’ in it.
I could not satisfied to the situation I am facing because I had learnt Buddhism and had known about Buddhism in Pali, Burmese and English as well at that time.
While in Sri Lanka, I got a chance to study English again at Aquinas College in which students must use English only as communication tool. Because of that, students there can speak it fluently and perfectly. So they have ‘the used-to’ in it.
Then I come to know the difference between the above two academic places. The Dhamma Garden Centre aims at fulfilling that crack too.

The Centre attempts to evaluate Buddhist knowledge and English skills with which the students would meet their needs and help them to fulfill their aspirations and ambitions in life. For that purpose, the centre is keen in giving the best or rather doing the best for the students. The Centre is open and welcome to all regardless of age, race and sex. No matter whether you are the secular or the religious.
The Centre will be run as follows;
(1) Preliminary Level Part (I)
(2) Preliminary Level Part (II)
(3) Intermediate Level Part (I)
(4) Intermediate Level Part (II)
(5) Final Level
A student needs to sit placement test for the level. Duration of each level is six months and the Centre will confer Diploma Certificate after Final Level Pass.

Why Dhamma Garden?

ႏုိင္ငံျခားမွာေနတာ အေတာ္ၾကာၿပီလုိ႔ ဆုိႏုိင္တယ္။ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံျခားခရီးစဥ္ အျဖစ္ပညာ သင္ၾကား ေရးကိစၥနဲ႔ သီရိလကၤာႏုိင္ငံကုိ ၁၉၉၉ ခုႏွစ္က ထြက္ျဖစ္တယ္။ ပညာသင္ၾကားရင္း သီရိလကၤာ ႏုိင္ငံ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရး အေျခအေနကုိ ေလ့လာခဲ့တယ္။
နံပါတ္ (၁) ေလ့လာျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်က္က သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ႐ွိတဲ့ဆယ္ေက်ာ္သက္ လူငယ္ေတြ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း ေကာင္းေကာင္းသိၾကတယ္။ ကုိယ့္ဘာသာအေၾကာင္း ကုိ ေကာင္းေကာင္း ႐ွင္းျပႏုိင္တယ္္။ အျခားဘာသာ၀င္ေတြနဲ႔ေတြ႔ရင္လည္္း ေကာင္း ေကာင္းစည္း႐ုံးႏုိင္တယ္။ ဆယ္ေက်ာ္သက္ အ႐ြယ္ကေလးငယ္ေတြ ဘာလုိ႔ ဒီေလာက္ ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္း သိေနရတာလဲ။

သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ Sunday Dhamma School ေတြ႐ွိတယ္။ တနဂၤေႏြေန႔ နံနက္ (၇) နာရီေလာက္ဆုိရင္ အျဖဴေရာင္၀တ္စုံေလးေတြနဲ႔ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားေလးေတြ ပန္းစည္းေလးေတြ ကုိယ္စီစြဲကာ ေက်ာင္းကုိ ေရာက္လာၾကၿပီ။ အ႐ြယ္စုံပဲ။ အခ်ိန္ၾကေတာ့ ဆရာေတာ့္ထံမွာ သီလယူၾကတယ္။ ၿပီးေတာ့ ကုိယ့္စာသင္ခန္းအသီးသီးကုိ သြားၿပီး ဗုဒၶဘာသာသခၤန္းစာေတြ သင္ရတယ္။
စုံစမ္းလုိ႔ သိရတာက ''အစုိးရတန္းေက်ာင္းေတြမွာ တက္ေနတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုိင္း တနဂၤေႏြေန႔မွာ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းကုိ လာၿပီး ဗုဒၶဘာသာသခၤန္းစာေတြကုိ မသင္မေနရ သင္ရတယ္၊ ဒီဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ သင္ရတဲ့ ဗုဒၶဘာသာသခၤန္းစာ ေတြကလည္း သူတုိ႔အတန္းအသီးသီးအတြက္ Subject တစ္ခုျဖစ္တယ္" စသျဖင့္ ဆရာေတာ္က ႐ွင္းျပတယ္။
ေနာက္နံပါတ္ (၂)ု သီရိလကၤာႏုိင္ငံမွာေနစဥ္ ေလ့လာျဖစ္တာက အဂၤလိပ္စာ။ ျမန္မာျပည္မွာ တခ်ိန္က အဂၤလိပ္စာမွာ နာမည္ႀကီးခဲ့တဲ့ စိန္ေပါလ္ လုိေက်ာင္းမ်ဳိးေတြ သူတုိ႔ႏုိင္ငံမွာ ႐ွင္သန္ေနတုန္းပဲ။ အဲ့လုိေက်ာင္းမ်ဳိးထဲက Aquinas College ဆုိတဲ့ ေက်ာင္းမွာ အဂၤလိပ္စာသင္ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ေစ်းလည္းသက္သာ သြားေရးလာေရးလည္း လြယ္ကူ အဆင့္လည္းမွီတဲ့ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းပဲ။ အဂၤလိပ္စာကုိ အဓိကထား သင္ၾကားေပးၿပီး က်န္တဲ့ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ဂ်ပန္ဘာသာတုိ႔အျပင္ ကြန္ျပဴတာ ပညာရပ္ မ်ားကုိလည္း သင္ၾကားေပးတယ္။ အုပ္ခ်ဳပ္တဲ့သူက ခရစ္ယာန္ father ႀကီးေတြ။
ဒီအခ်က္ (၂) ခ်က္ကုိ ေလ့လာၿပီး ''ဒုိ႔ႏုိင္ငံ ဒုိ႔လူမ်ဳိးအတြက္ ဗုဒၶဘာသာ အေၾကာင္းကုိလည္း သိေအာင္ အဂၤလိပ္စာ အဂၤလိပ္စကားကုိလည္း ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ မ႐ွက္မေၾကာက္ ေျပာတတ္ လာေအာင္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္း တည္ေထာင္ၿပီး ဗုဒၶဘာသာအေၾကာင္းအရာေတြကုိ အဂၤလိပ္လုိ သင္ေပးရရင္ ေကာင္းမွာပဲ'' လုိ႔ အႀကံရလာတယ္။
ဒီလုိအႀကံရတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီး သူငယ္ခ်င္းဆရာေတာ္မ်ားနဲ႔တုိင္ပင္တယ္။ ခရစ္ယာန္ father ႀကီးေတြ သူတုိ႔ရဲ႕ေက်ာင္းေတြမွာ ဦးစီးဦးကုိင္ ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ အုပ္ခ်ဳပ္သလုိ ဒုိ႔ဗုဒၶဘာသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတြလည္း ညီညီညာညာအုပ္ခ်ဳပ္ႏုိင္ေရးအတြက္ သူငယ္ခ်င္း ေတြကုိ ဖိတ္ၿပီး အစည္းအေ၀း လုပ္ျဖစ္တယ္။ ဦးစီးဦးကုိင္ျပဳလုပ္မဲ့ ဆရာေတာ္ဟာ အနည္းဆုံး ဓမၼာစရိယေအာင္ျမင္ၿပီး မဟာ၀ိဇၨာ (M.A) ဘြဲ႔ရၿပီးသူျဖစ္ဖုိ႔ တညီတညြတ္ တည္း သေဘာတူ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ျဖစ္တယ္။
ထုိသေဘာတူဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ
(၁) ေဒါက္တာအ႐ွင္ဣႏၵက
(ဓမၼာစရိယ၊ တကၠသီလဓမၼာစရိယ၊ B.A, M.A, Ph.D)
(၂) အ႐ွင္ေဒ၀ိႏၵ
(တကၠသီလဓမၼာစရိယ၊ B.A,တကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ၊ M.A)
(၃) ေဒါက္တာပါရမီ
(တကၠသီလဓမၼာစရိယ၊ B.A,တကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ၊M.A, Ph.D)
(၄) ေဒါက္တာေနာဓိဥာဏ
(တကၠသီလဓမၼာစရိယ၊ B.A,တကၠသီလမဟာဓမၼာစရိယ၊ M.A,Ph.D)
(၅) ေဒါက္တာ အာသဘ
(တကၠသီလဓမၼာစရိယ၊ B.A, M.A, Ph.D) ဆရာေတာ္မ်ားက ဦးစီးၿပီး စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ကာ သင္တန္းမ်ားပုိ႔ခ်မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
ေက်ာင္းတုိက္တည္ေထာင္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေျမေနရာ ရ႐ွိဖုိ႔ ပင္။ ဒီအတြက္ ဒီႏွစ္ (၂၀၀၉ ခုႏွစ္) ေေဖေဖၚ၀ါရီလတုန္းက ျမန္မာျပည္ျပန္ေတာ့ ေျမကြက္တစ္ကြက္ အလွဴခံရ႐ွိ္ခဲ့တယ္။ ေက်ာင္းတုိက္ တည္ေဆာက္ဖုိ႔ လုိေသးတယ္။ ရည္ရြယ္ခ်က္အတုိင္း ေက်ာင္းတုိက္တည္ေဆာက္ဖုိ႔ ကၽြမ္းက်င္တဲ့ အင္ဂ်င္နီယာမ်ားနဲ႔ တုိင္ပင္ေတာ့ သိန္း ၂၆၀၀ ေလာက္ကုန္မယ္ခန္႔မွန္းတယ္။ ေက်ာင္းတုိက္မွာ စာသင္ခန္း၊ ကြန္ပ်ဴတာခန္း၊ စာၾကည့္တုိက္၊ တရားထုိင္ခန္း၊ ႐ုံးခန္း၊ ဘုရားခန္း၊ ထမင္းစားခန္း၊ မီးဖုိေခ်ာင္ခန္း၊ ဆရာေတာ္မ်ားေနခန္း၊ စာသင္ ဆရာေတာ္မ်ား နားေနခန္း။ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူတုိ႔အတြက္ canteen ေခၚ စားေသာက္ ဆုိင္ စသျဖင့္ ေခတ္မွီတဲ့ ပညာသင္ဌာန တစ္ခုအတြက္ လုိအပ္တဲ့ အခန္းေတြဖြဲ႔စည္းရမွာဆုိေတာ့ သိန္း ၂၆၀၀ ဧကန္ကုန္မည္ဟု ယူဆမိတယ္္။
အဲ့ဒီကုန္က်မည့္ေငြမ်ားကုိ ပါရမီ႐ွင္မ်ားအေနျဖင့္ မိမိတုိ႔၏ ေနာင္မ်ဳိးဆက္သစ္ တုိးတက္ရစ္ဖုိ႔ အတြက္ ေစတနာသဒၶါတရားနည္းမ်ားမဆုိ ပါ၀င္လွဴဒါန္းႏုိင္ပါေၾကာင္း အသိေပးႏႈိးေဆာ္အပ္ပါတယ္္။

Brief BackgroundWhile studying in Sri Lanka, I have observed that most of the young Sri Lanka know the very core of Buddhism; they actively participate in all Buddhist festivals and ceremonial religious occasions. This kind of lay Buddhists youth whole hearted participation in all religious affairs, at least to me, can only happen when one has a deep faith in the three jewels that they took refuge, - Buddha, Dhamma and Sangha. My observation of Sri Lankan youth is a great inspiration for me to set up an Institution to promote a similar kind of strong faith in the Buddha’s teaching of the youth of our Goldenland.
I then looked at what was the cause of this in such a system?
First of all, the Sri Lanka youth have acquired the skill of English language both oral and writing skill in Sunday school conducted by the Monastery; the youth are being taught Buddhism in English. English medium of communication is critical and essential for any one to work in the area of Buddhist missionary both within and outside the country. They have been exposed to the given opportunity to study Buddhism in Sunday Dhamma School in Buddhist Temples since they were young. It is, I believed, a compulsory for them to attend Sunday school to study Buddhism.
Observing the success of training Sri Lanka youth has induced in me great inspiration to organize a systematic study and teaching of Buddhism in English to the Burmese youth.
The land has been accepted for the centre and the building would be started on October 2009 and we expect to be able to open it by January 2012.

Management Committees


Director
Dr. Ashin Indaka
Dhammacariya, B.A, M.A, PhD
Course Director
Dr. Ashin Parami
Dhammacariya, B.A, M.A, PhD
Dr. Ashin Nodhināna
Dhammacariya, B.A, M.A, PhD
Dr. Ashin Asabha
Dhammacariya, B.A, M.A, PhD
Administrative Manager
Ashin Devinda
Dhammacariya, B.A, M.A
Administrative Assistant
Ashin Uttama
Dhammacariya, B.A
Office Administrator
Mr. Tun Tun Zaw